Seznam přijatých uchazečů Maturitní obory

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, 26-41-M/01 Elektrotechnika, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik a 68-42-L/51 Bezpečnostní služby na školní rok 2020/2021 v prvním kole přijímacího řízení za náhradní termín 23.06.2020.

V souladu s ustanovením § 60e, odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha 9, Novovysočanská 280/48, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021, který obsahuje:

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  3. Kritéria přijetí ke studiu;
  4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

1. Seznam přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly
18-20-M/01 Informační technologie

2233        85 bodů
2410
2374
2338
2314
2455
2344
2245
2275
2461
2464
2320
2380
2236
2452
2221
2449
2413
2239
2203
2293
2371
2419
2341
2287
2398
2425
2362
2227          61 bodů

Nepřijati

2290
2278
2224
2281
2317
2212
2257
2350
2347
2389
2251
2296
2299
2458
2401
2416
2215
2365
2359
2254
2332
2377
2428
2476
2260
2242
2479
2302
2284
2206
2485
2384
2470
2488
2200
2230
2335
2434
2263
2326
2209
2218
2329
2482
2272
2353
2473
2266
2386
2392
2311
2395
2443
2248
2308
2404
2246
2323
2437
2431
2440
2356
2269
2368
2467

Vyřazeni

2383
2305

26-41-M/01 Elektrotechnika

3333 81 bodů
3318
3366
3378
3396
3342
3330
3390
3354
3399
3324
3372
3315
3321
3375
3312
3387
3327
3408
3411
3363
3303
3306
3414
3336
3384
3351
3348
3309
3357
3402 42 bodů

Nepřijati

3300
3360
3369
3339
3405
3417
3345

Vyřazeni

3381
3393

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

4436 81 bodů
4433
4421
4400
4412
4415
4448
4430
4403
4424
4442
4451
4418
4439
4427
4445
4406 25 bodů

Vyřazeni

4409

68-42-L/51 Bezpečnostní služby

6600 49 bodů
6606

Vyřazeni

6603

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

26. červen 2020

3. Kritéria přijetí ke studiu

18-20-M/01 Informační technologie, 26-41-M/01 Elektrotechnika a 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik:

·         U těchto oborů je v 1. kole přijímacího řízení povinné absolvování jednotných písemných testů z matematiky a českého jazyka. Podíl na celkovém výsledku přijímacího řízení 60 %.

·         Průměrný prospěch ze všech předmětů za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.

·         U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku a obě pololetí 9. ročníku.

·         Průměrný prospěch v 9. ročníku z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika                  ( s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).

68-42-L/51 Bezpečnostní služby

·         U tohoto oboru je v 1. kole přijímacího řízení povinné absolvování jednotných písemných testů z matematiky a českého jazyka. Podíl na celkovém výsledku přijímacího řízení 60 %.

·         Celkový průměrný prospěch v 1. pololetí 3. ročníku a z průměru prospěchu v předmětech český jazyk a matematika.

·         U uchazečů, kteří jsou již absolventy tříletých oborů, bude brán v úvahu celkový průměrný prospěch z předmětů výše uvedených za 2. pololetí 3. ročníku.

 

4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.

ředitelka VOŠIS a SŠEMI