Zkrácené studium

Home / Pro žáky / Zkrácené studium

Zkrácené studium

Výuka zkráceného studia oboru 26-52-H/01 bude probíhat vždy ve středu.
Zahájení výuky zkráceného studia ve školním roce  2021/2022 bude dne – 8.9.2021, hodina – 9:00h , kde – BD – velký sál.

Vyučující pro školní rok 2021/2022:

EM – Ing. Josef Mareš

EN, ZEL – Ing. Bronislav Sedláček

ČT – Ing. Miloš Mašín

IST – Jiří Stibor

OV – Bc. Radek Voborný, Rudolf Vosmík, Mgr. Pavel Tuška, Jan Tuška

Podrobný rozpis učiva a cvičných prací předmětu OV-M1Z

(učební blok – celodenní výuka na učebně odborného výcviku – OV)

Barevně vyznačené cvičné práce jsou povinné a jejich splnění je podmínkou pro uzavření pololetí.

1.      učební blok:

 • Seznámení s pracovištěm, BOZP a PO, úvod do učiva
 • Úvodní přednáška – výklad pojmů elektrotechniky (ohmův zákon, proud ve vodiči v rot. mag. poli, 3f proud, …), (hab,str.15, 19, 25)
 • Elektrotechnické značky, čtení schémat-druhy schémat
 • BEZ lekce 1

2.      učební blok:

 • Druhy distribučních sítí energetiky – BEZ lekce 4
 • Vodiče – odpor vedení (impedance), barevné značení vodičů, kabely-značení – BEZ lekce 5
 • Měřicí přístroje používané v elektrotechnice a při elektroinstalacích
 • Ochrana proti přetížení a zkratu v sítích TN – pojistky, jističe, vypínací charakteristiky, barevné značení + jmenovité hodnoty jistících prvků – BEZ lekce 6

Říjen

3.      učební blok:

 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem – BEZ lekce 2 a 3
 • Proudový chránič – princip, typy a jejich použití v obvodech
 • Druhy spínačů (jednopólové, vícepólové, střídavé, křížové, atd.)
 • Zářivky – zapojení v obvodu el. proudu

4.      učební blok: (dělení studentů na skupiny dle možností učebny)

 • Elektroinstalační práce na cvičném panelu – celodenní činnost

5.      učební blok:

 • Schematické značky, (hab,str.43)
 • Značení R, C, L, druhy, provedení, použití, (hab,str.27)
 • Diody – přechod PN, druhy diod, vlastnosti, použití (výklad – Zenerova dioda a usměrňovací dioda), (hab,str.30)
 • Tranzistory – rozdělení/přehled, výklad tranzistorového jevu – funkce tranzistoru v obvodech el. proudu
 • Výklad návrhu DPS – příprava na CP „Usměrňovač se stabilizační diodou“

6.      učební blok:

 • CP „Usměrňovač se stabilizační diodou“ – realizace zařízení

7.      učební blok:

 • CP „Usměrňovač se stabilizační diodou“ – realizace zařízení

8.      učební blok:

 • CP „Usměrňovač se stabilizační diodou“ – měření a zpracování výsledků měření

9.      učební blok:

 • CP „Usměrňovač se stabilizační diodou“ – měření a zpracování výsledků měření

10. učební blok: (jeden den vyhrazen pro testování a přednášky teor. předmětů)

 • Generátory el. proudu, elektromotory – jednofázové, třífázové – princip činnosti, výklad doplňujících informací
 • Zapojení motorů v el. obvodech – spouštění, signalizace, reverzace, atd.
 • BEZ 7 a 8

11. učební blok:

 • BEZ  9 a 10
 • Orientace v technické dokumentaci, schematické značky – prohloubení znalostí

12. učební blok:

 •  Zapojování el. inst. motoru na cvičných panelech dle vybraného typu zapojení (spouštění, reverzace nebo přepínání „hvězda/trojúhelník“)

13. učební blok:

 • Polovodičové spínací součástky – tyristor, triak, diak, tranzistor unipolární – výklad a použití v obvodech
 • Opakování látky z lekcí BEZ 1 až 10

14. učební blok:

 • Řízené zdroje – spínané zdroje – výkad k této problematice – princip činnosti
 • Snižující měnič napětí – demontáž, montáž, změření parametrů a vypracování protokolu o měření v elektronické verzi – případně jiná elektronická konstrukce dle rozhodnutí UOV

15. učební blok:

 • Testování znalostí z BEZ 1 až 10

16. učební blok:

 • Testování znalostí z BEZ 1 až 10
 • Celkové zopakování získaných vědomostí a dovedností

17. učební blok:

 • Příprava na ZZ

Pro úspěšné zvládnutí praktické části ZZ je nezbytné pravidelně a v dostatečné míře navštěvovat výuku OV, a to alespoň 2x za měsíc. Pro tento režim je i sestaven rozpis učiva.

PŘEHLED VYUČOVANÝCH TÉMAT PRO ZKRÁCENÉ STUDIUM – 1.pololetí 2020/2021
týden ZEL EN EM IST ČT
1. Zadání LÚ Hardware PC
2. Měřicí metody, chyby měření, vlastnosti MP
3. Základní pojmy Základní obvodové součástky Zapojení MP, odečítání na MP Zobrazovací soustava Základní pojmy
4. Základní pojmy Základní obvodové součástky Odečítání na MP Základní pojmy
5. Elektrostatické pole Základní obvodové součástky Měřící soustavy analogových měřících přístrojů Zvuk v PC Číselné soustavy
6. Elektrostatické pole Základní obvodové součástky 1/4-letní pís.práce Číselné soustavy
7. Elektrostatické pole Zdroje napájení Digitální MP Základní deska Kódy
8. Elektrostatické pole Zdroje napájení Digitální MP Kódy
9. Stejnosměrný elektrický proud Zdroje napájení Měření elektrického U Paměti Logické funkce
10. Stejnosměrný elektrický proud Zdroje napájení Měření elektrického I Logické funkce
11. Stejnosměrný elektrický proud Tranzistory Měření R rezistoru Pevný disk a soubory Logické funkce
12. Stejnosměrný elektrický proud Tranzistory Měření R rezistoru Logické funkce
13. Stejnosměrný elektrický proud Tranzistory Měření P stejnosměrného Tiskárny Kombinační LO
14. Stejnosměrný elektrický proud Tranzistory Měření P střídavého Kombinační LO
15. Střídavý elektrický proud Tyristor, diak a triak 1/2-letní pís.práce Scannery Kombinační LO
16. Střídavý elektrický proud Tyristor, diak a triak Měření f a diaprojektory Kombinační LO
17. Střídavý elektrický proud Zesilovače Měření C Zabezpečení dat Kombinační LO
18. Střídavý elektrický proud Zesilovače Měření L Kombinační LO