Informace o možnosti vrácení školného, či jeho poměrné části v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020

Informace o možnosti vrácení školného, či jeho poměrné části v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020

Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací.

V souvislosti s mimořádným opatřením MZ ČR se nepřerušuje se výuka, pouze se ruší prezenční forma výuky. Výuka pokračuje dále denní formou, není ovšem zajišťována prezenčně, ale formou e-learningu a dalších forem výuky.

Zaplacené školné se nevrací, nevrací se ani poměrná část. Student čerpá službu poskytovanou školou dle akreditovaného vzdělávacího programu, forma je upravena dle možností školy tak, aby vzdělávání nevyžadovalo osobní přítomnost studenta ve škole. Jsou využívány různé formy e-learningu a konzultací prostřednictvím elektronických sítí.

Vrácení školného může být řešeno dle § 14 Vyhl.č.10/2005 Sb. a to pouze ve výjimečných případech (např. zaplatil-li student školné na celý školní rok a po zimním období vzdělání ve škole ukončil).

Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc., v.r.

ředitelka školy

 

Placení školného na VOŠ se řídí Vyhláškou o vyšším odborném vzdělávání č. 10/2005 Sb., ustanovení § 14 a § 15.

Nejvyšší možná úplata za vyšší odborné vzdělávání (dále jen „školné“) v jednotlivých oborech vzdělání vyšších odborných škol zřizovaných státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí se za školní rok stanovuje dle § 14 vyhl. takto:

82 – Umění a užité umění                                         5 000,- Kč

41 – Zemědělství a lesnictví                                      5 000,- Kč

43 – Veterinářství a veterinární prevence                 5 000,- Kč

65 – Gastronomie, hotelnictví a turismus                 4 000,- Kč

72 – Publicistika, knihovnictví a informatika           2 500,- Kč

68 – Právo, právní a veřejnosprávní činnost            2 500,- Kč

ostatní                                                                       3 000,- Kč

Ředitel školy může dle ustanovení § 14 odst. 2 vyhlášky ve výjimečných případech snížit studentovi školné až do výše 50 % finanční částky uvedené výše.

Splatnost školného upravuje § 15 vyhlášky.

Student uhradí školné ve dvou splátkách:

  1. a) nejpozději do 15. října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní období příslušného školního roku,
  2. b) přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

Při přijetí ke vzdělávání v průběhu školního roku uhradí student poměrnou částku za příslušné období nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci.