Úřední deska

Home / Úřední deska

Úřední deska


Zde najdete všechny informace

Zákon č.561/2004 Sb.,  školský zákon ZDE

Vyhláška č.13/2005 Sb., o středních školách ZDE

Vyhláška č. 353/2016Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání  ZDE

Vládní nařízení č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání ZDE

Vyhláška č. 10/2005 Sb.,   o vyšším odborném vzdělávání ZDE

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání závěrečnou zkouškou ZDE

Vyhláška č. 177/2009 Sb.,  o maturitních zkouškách ZDE

Vyhláška č. 12/2005 Sb., o nostrifikaci ZDE

Zákon č. 106/1999 Sb.,   o svobodném přístupu k informacím ZDE .

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ZDE

Vyhláška č. 27/2016 Sb.,  o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ZDE

ŠKOLSKÁ RADA
Vyšší odborné školy informačních studií a
Střední školy elektrotechniky, multimédií a informatiky
Novovysočanská 48/280, Praha 9
Zápis z jednání

Místo: ředitelna školy, pracoviště Pacovská
Datum: 31. 10. 2019 v 15.00 hod
Účastníci jednání:
členové: Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D., PhDr. Marcela Buřilová
hosté: Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc., Ing. Zdeněk Kovář
Program jednání se řídil platným jednacím řádem školské rady (ŠR) vycházejícím z povinností ŠR dle §168 Školského zákona. Ze třech platných členů ŠR byly přítomni dva, jeden neomluven. Školská
rada je usnášeníschopná.
Program:
1. Kontrola zápisu z jednání ŠR VOŠ a SŠSE ze dne 4. 4. 2019.
2. Volba komise pro organizaci doplňkových voleb do ŠR na tři volná místa (2x za zákonné
zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty a 1x za pedagogické zaměstnance).
3. Informace paní ředitelky technickém a ekonomickém chodu školy a o projektech
realizovaných školou.
4. Různé.
Diskutovaná témata:
• Průběh projektu Polytechnické hnízdo na SŠ EMI (mechanická i robotická část).
• Na místo zástupce ředitele pro SŠ nastoupil PhDr. Lukáš Lebduška.
• Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019.
• Aktivní účast školy na organizaci veletrhu vzděláván Schola Pragensis 2019.
Usnesení:
ad 2. ŠR zřizuje pracovní komisi ve složení Mgr. J. Kolmanová, PhDr. Marcela Buřilová a ukládá ji
zorganizování doplňkových voleb na uvolněná místa ve ŠR (2x za zákonné zástupce
nezletilých žáků, za zletilé žáky a studenty a 1x za pedagogické zaměstnance).
Předpokládané datum konání další řádného zasedání ŠR: čtvrtek 2. 4. 2020 v 15 hod. v ředitelně školy,
pracoviště Pacovská.
Zapsal: Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D.

 

Výňatek ze školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění:

Školská rada

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d) a f). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

 1. a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
 2. b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
 3. c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
 4. d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
 5. e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,
 6. f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

 

§ 168

(1) Školská rada

 1. a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 9. i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

 

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

 

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

ETICKÝ KODEX

o dodržování etických principů při přípravě

absolventských, maturitních a dalších odborných prací

         

                                                  Předmět úpravy a výklad některých pojmů
VZ 2021-2022 schválení ŠR

VZ 2021-2022 schválení ŠRb

VZ__skoly_2019_2020_konečná verze – výstupní formát(1 v pdf

 • Tento Etický kodex se vztahuje na vypracování závěrečných absolventských prací, maturitních prací a dalších odborných prací vypracovaných studenty nebo odbornými pracovníky VOŠ a SŠSE Novovysočanská 48/280 v Praze 9.
 • Plagiátorstvím se rozumí opisování, přebírání a publikování cizích myšlenek či výsledků výzkumu a jejich vydávání za své bez uvedení původního zdroje. Autor se tím dopouští jak přestupku proti etickým principům publikační činnosti, tak případně i porušení autorských práv původního autora.
 • Falzifikací rozumíme padělání původních údajů a následné publikování zkreslených nebo vymyšlených informací.
 • Tento Etický kodex stanoví pravidla pro využívání informačních zdrojů při přípravě absolventských prací studentů VOŠ, maturitních prací a dalších odborných prací (dále jen odborných prací) podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění.

Celé znění Etického kodexu naleznete ZDE.