Pro uchazeče

           Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/20

1. kolo

Závazné přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 se podávají do  1. března 2020 Pro studium oboru Multimediální tvorba se přihlášky přijímají do 2.12.2019 z důvodu předepsaných talentových zkoušek. K přihlášce musí být (pro vybrané obory) doloženo potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu (razítko lékaře) a přiložen doklad o případných SPU (specifické poruchy učení) pro potřeby povinné jednotné přijímací zkoušky..

Pro přijímací řízení na školní rok 2020/2021 pro všechny obory zakončené maturitní zkouškou mimo oboru Multimediální tvorba je povinné absolvování písemných testů z matematiky a českého jazyka, které vyhlásilo MŠMT a organizuje je společnost CERMAT. Testování se bude konat dne 14.4. a 15.4.2020.

U oboru Multimediální tvorba je povinná talentová zkouška.

Termíny konání talentové zkoušky:I. 8.-9.1.2020 a II. 13.-14.1.2020. Do přihlášky žák zapíše, na který termín se hlásí a na tento termín obdrží pozvánku s přesnějším určením času, místa zkoušky a dalšími pokyny. Bližší informace k talentové zkoušce jsou uvedeny v Informacích pro uchazeče.

Výsledky talentové zkoušky budou zákonným zástupcům nezletilých žáků zaslány na zadanou adresu 15.1.2020.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání s talentovou zkouškou 82-41-M/17 Multimediální tvorba na školní rok 2020/2021 v prvním kole přijímacího řízení.

Pro ostatní uchazeče vyjma nástavbového a zkráceného studia:

Pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání je možné podat 2 přihlášky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení  stanoví ředitelka školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračními čísly na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí do 10 pracovních dnů ode dne oznámení (zveřejnění) rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této ZŠ. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR.

Maximální počet otevíraných tříd 1. ročníků ve školním roce 2019/2020 v denní formě studia

Denní studium

18-20-M/01 Informační technologie 2 třídy 60 žáků
26-41-M/01 Elektrotechnika 2 třídy 60 žáků
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 1 třída 30 žáků
68-42-L/51 Bezpečnostní služby(nástavba) 1 třída 24 žáků
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 1 třída 30 žáků
82-41-M/17 Multimediální tvorba 1 třída 29 žáků

 

26-52-H/01    Elektromechanik pro zařízení a přístroje   2 třídy  60 žáků   zkrácené studium v kombinované formě ( 1 rok – výuční list)

Přihlášky na jednotlivé obory jsou ke stažení v záložce Přihláška ke studiu

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole je třeba podávat jako jeden dokument. Doporučuje se ji vytisknout na jeden list. Pokud je vytištěna na dva listy nebo je přidáno ještě potvrzení ( lékař, SPUO), je třeba zajistit jejich neoddělitelné spojení.

V případě výrazně vyššího zájmu uchazečů o vzdělávání mohou být počty tříd upraveny.

Legislativní rámec:

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách (dále jen vyhláška č. 353/2016 Sb.). Přijímací řízení probíhá  za podmínek, které byly  upraveny novelou školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.).

Písemné rozhodnutí se zasílá pouze nepřijatým uchazečům, po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání), vydávání  zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem, možnost uplatnění zápisového  lístku je jen jednou. Výjimkou jsou dva případy, kdy uchazeč jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole. Jednak když bylo jeho odvolání úspěšné, a nově i uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.