Spolek rodičů a přátel školy Novovysočanská

Home / Spolek rodičů a přátel školy Novovysočanská

Spolek rodičů a přátel školy Novovysočanská 48

Spolek rodičů a přátel školy Novovysočanská 48 je neziskový spolek rodičů a přátel školy, který pomáhá škole při plnění jejího poslání v úsilí školy poskytnout žákům co nejkvalitnější vzdělání a připravit je na budoucí povolání.

SRPŠ Novovysočanská 48 podporuje:

  • Předkládá podněty a doporučení ke koncepci školy. Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování.
  • Přispívá škole dobrovolnou pomocí členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti, akcích školy i vlastních akcí a při zlepšování školního prostředí. To se konkrétně odráží ve finanční podpoře např. soutěží, klubů, dnů třídy, exkurzí, odměn nejlepším žákům a třídám, slavnostním předávání výučních listů a maturitních vysvědčení, kulturním minimu apod.
  • Je partnerem školy a žáků při zajištění reprezentačních plesů a různých akcí, při kterých se škola prezentuje.
  • Působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině. Spolupracuje s vedením školy i s pedagogy a využívá ve své práci dlouholetých zkušeností svých i podobných spolků na jiných školách.

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Novovysočanská 48 naleznete ZDE.

Jednání SRPŠ Novovysočanská 48 jsou otevřena pro všechny, kteří přispívají svými zkušenostmi, informacemi či konstruktivními podněty k projednávaným otázkám života školy a jsou ochotni se podílet na činnosti SRPŠ.

Hospodaření SRPŠ je evidováno dle platných právních norem. SRPŠ Novovysočanská 48 hospodaří pouze s příspěvky rodičů, žáků či zákonných zástupců žáků. Členem spolku se může stát jakkoliv fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a programem spolku. Do fondu SRPŠ přispívá každý z nich minimálně částkou 800 Kč.  Žáci čerpají prostředky fondu v rámci výše zmíněných podporovaných aktivit a využíváním materiálních podmínek školy.

Orgánem Sdružení rodičů a přátel školy Novovysočanská 48 je Rada rodičů. Členem Rady rodičů se stává člen spolku, který je zvolen v jednotlivých třídách školy. Statutární orgán spolku tvoří tříčlenný výbor spolku.

Členové výboru Spolku rodičů a přátel školy Novovysočanská 48 zvolení na schůzi spolku dne 12. 4. 2023:

Předseda spolku: Jaroslav Hüttl
Pokladník spolku: Veronika Matoušková
Člen výboru spolku: Kateřina Jakubíčková, Zuzana Míková 

Vaše návrhy, připomínky, prosby i stížnosti můžeme pomoci vyřešit jednáním s vedením školy nebo na schůzi delegátů tříd, případně na třídních schůzkách s ostatními rodiči.

Zápis z Rady rodičů ze dne 7.4.2022
Zápis z Rady rodičů 12.4.2023 včetně prezenční listiny

Informace k platbě

Číslo bankovního účtu Spolku pro poukazování příspěvků: FIO banka, a.s., 2002178872/2010
Variabilní symbol = část rodného čísla žáka před lomítkem, do poznámky uveďte prosím SRPŠ a jméno + příjmení žáka
Členský příspěvek ve výši minimálně 800 Kč se platí jedenkrát ročně.

Platbu můžete provést i přes níže uvedený QR kód, kde lze navýšit částku členského příspěvku dle Vašeho uvážení, upravit datum splatnosti a do poznámky pro příjemce prosím doplňte jméno + příjmení žáka