Spolek rodičů a přátel školy Novovysočanská

Home / Spolek rodičů a přátel školy Novovysočanská

Spolek rodičů a přátel školy Novovysočanská 48


Spolek rodičů a přátel školy Novovysočanská 48 je neziskový spolek rodičů a přátel školy, který pomáhá škole při plnění jejího poslání v úsilí školy poskytnout žákům co nejkvalitnější vzdělání a připravit je na budoucí povolání.

SRPŠ Novovysočanská 48 podporuje:

  1. Předkládá podněty a doporučení ke koncepci školy. Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování.
  2. Přispívá škole dobrovolnou pomocí členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti, akcích školy i vlastních akcí a při zlepšování školního prostředí. To se konkrétně odráží ve finanční podpoře např. soutěží, klubů, dnů třídy, exkurzí, odměn nejlepším žákům a třídám, slavnostním předávání výučních listů a maturitních vysvědčení, kulturním minimu apod.
  3. Je partnerem školy a žáků při zajištění reprezentačních plesů a různých akcí, při kterých se škola prezentuje.
  4. Působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině. Spolupracuje s vedením školy i s pedagogy a využívá ve své práci dlouholetých zkušeností svých i podobných spolků na jiných školách.

Jednání SRPŠ Novovysočanská 48 jsou otevřena pro všechny, kteří přispívají svými zkušenostmi, informacemi či konstruktivními podněty k projednávaným otázkám života školy a jsou ochotni se podílet na činnosti SRPŠ.

Hospodaření SRPŠ je evidováno dle platných právních norem. SRPŠ Novovysočanská 48 hospodaří pouze s příspěvky rodičů, žáků či zákonných zástupců žáků. Členem spolku se může stát jakkoliv fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a programem spolku. Do fondu SRPŠ přispívá každý z nich částkou 500 Kč.  Žáci čerpají prostředky fondu v rámci výše zmíněných podporovaných aktivit a využíváním materiálních podmínek školy.

Orgánem Sdružení rodičů a přátel školy Novovysočanská 48 je Rada rodičů. Členem Rady rodičů se stává člen spolku, který je zvolen v jednotlivých třídách školy. Statutární orgán spolku tvoří tříčlenný výbor spolku.

Členové výboru Spolku rodičů a přátel školy Novovysočanská 48 zvolení na schůzi spolku dne 14. 11. 2019:

 

Předseda spolku: Jan Kubeš
Členka výboru: Kateřina Jakubíčková
Pokladní spolku: Renata Boušková, DiS.

Pro kontakt s nimi použijte e-mailovou adresu spolek.rodicu@sssep9.cz. Vaše návrhy, připomínky, prosby i stížnosti můžeme pomoci vyřešit jednáním s vedením školy nebo na schůzi delegátů tříd, případně na třídních schůzkách s ostatními rodiči.

Zápis ze schůzky Spolku rodičů a přátel školy Novovysočanská 48 ze dne 14.11.2019 ZDE

Číslo bankovního účtu Spolku pro poukazování příspěvků 3746983369/0800

Variabilní symbol = část rodného čísla žáka před lomítkem

Výše příspěvku 500 Kč/rok

Své návrhy, připomínky, prosby i stížnosti můžeme pomoci vyřešit jednáním s vedením školy nebo na schůzi delegátů tříd, případně na třídních schůzkách s ostatními rodiči.

Email: spolek.rodicu@sssep9.cz

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Novovysočanská 48 naleznete ZDE.