Školní řád

Home / Školní řád

Školní řád

Školní řád

Střední školy elektrotechniky, multimédií a informatiky

Praha 9, Novovysočanská 48/280

Školní řád vydává Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky (dále jen škola) na základě povinnosti stanovené § 30 zákona č.561/04Sb. (dále jen školský zákon). Jeho ustanovení jsou v souladu s obecně platnými právními předpisy ČR a rovněž používán musí být v souladu s nimi, zejména pak s Úmluvou o právech dítěte, která je součástí českého právního řádu, a jejíž vybraná ustanovení tvoří přílohu tohoto školního řádu.

Školní řád je důležitým prostředkem k organizaci života školy, který upravuje:

1) podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech jejich vztahů s pedagogickými pracovníky

2) provoz a vnitřní režim školy

3) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

5) pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání (Klasifikační řád)

Dodržování školního řádu je pro žáka jedním z předpokladů dosažení toho hlavního – úspěšného absolvování školy ve zvoleném oboru a tím získání reálné možnosti dobrého pracovního uplatnění v životě. Zájem o studium zvoleného oboru a píle v něm jsou předpoklady nejdůležitější.

Škola spoléhá především na morální kvality každého žáka – poctivost, čestnost, pravdomluvnost, sebekázeň. Pokud však tyto vlastnosti u jednotlivce selžou a školní řád je svévolně porušován, je nutno přikročit ke kázeňským opatřením, na která tento školní řád rovněž pamatuje.

Vedení školy zároveň věří, že udělování trestů podle tohoto školního řádu se stane výjimkou, jelikož většina žáků pochopí prospěšnost a nezbytnost jisté organizace a ztotožní se s ní.

Školní řád je členěn do následujících částí:

A. Část obecná:

oddíl první: práva žáků

oddíl druhý: povinnosti žáků

oddíl třetí: další požadavky na chování a jednání žáků

oddíl čtvrtý: docházka žáků do vyučování a omlouvání absence

oddíl pátý: výchovná opatření

B. Část zvláštní:

a) Denní režim teoretického vyučování

b) Denní režim praktického vyučování

c) Akce pořádané školou

C.  Akce pořádané nebo spolupořádané školou mimo vyučování

D.  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, komisionální a opravné zkoušky (Klasifikační řád)

E.  Závěrečná ustanovení

F.  Malý slovníček použitých zkratek a pojmů

Celé znění Školního řádu platného od 1.9.2023 naleznete ZDE.