Výchovné poradenství

Home / Výchovné poradenství

Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště koordinuje činnost výchovného poradce a metodika prevence .
Výchovný poradce se věnuje:
  • procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáků nadaných)
  • spolupráci s poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
  • problematice kariérového poradenství
  • metodické pomoci pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace a individuálních vzdělávacích plánů
Metodik prevence:
  • diagnostikuje situaci v jednotlivých třídních kolektivech, zajišťuje ochranu těm žákům, kteří se cítí být ohroženi
  • poskytuje poradenství v oblasti prevence nežádoucích jevů ohrožujících žáky (záškoláctví, šikana, krádeže, kouření, experimentování s alkoholem i drogami)
  • připravuje a organizuje besedy k prevenci sociálně patologických jevů
  • při realizaci preventivního programu školy poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc třídním učitelům
  • spolupracuje s institucemi zajišťujícími odbornou pomoc v oblasti preventivních aktivit (Policie ČR, PPP, kurátor pro mládež apod.)
Činnost školního poradenského pracoviště zajišťují:
Výchovný poradce: Bc. Lenka Beranová
Metodik primární prevence: Mgr. Kateřina Tureková

 

Kontakty:   
telefon: 266 772 267
mail:   poradenstvi@ssemi.cz

 

Konzultační hodiny pro žáky i pro rodiče :
vždy ve středu  8.00 – 12.00
(po předchozí domluvě lze dohodnout i jiný čas konzultace)