Výchovné poradenství

Home / Výchovné poradenství

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště koordinuje činnost výchovného poradce a metodika prevence.

Výchovný poradce se věnuje:
  • procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáků nadaných)
  • spolupráci s poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
  • problematice kariérového poradenství
  • metodické pomoci pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace a individuálních vzdělávacích plánů

Výchovný poradce: Bc. Lenka Beranová

Metodik prevence:
  • diagnostikuje situaci v jednotlivých třídních kolektivech, zajišťuje ochranu těm žákům, kteří se cítí být ohroženi
  • poskytuje poradenství v oblasti prevence nežádoucích jevů ohrožujících žáky (záškoláctví, šikana, krádeže, kouření, experimentování s alkoholem i drogami)
  • připravuje a organizuje besedy k prevenci sociálně patologických jevů
  • při realizaci preventivního programu školy poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc třídním učitelům
  • spolupracuje s institucemi zajišťujícími odbornou pomoc v oblasti preventivních aktivit (Policie ČR, PPP, kurátor pro mládež apod.)
Metodik primární prevence: Mgr. Kateřina Tureková

Kontaktní informace

☏ Tel: 266 772 267
✆ Mob.: 778 758 261
 email: poradenstvi@ssemi.cz

Konzultační hodiny

Čtvrtek: 8:00 – 13:00 v kabinetu 206
po domluvě je možný jiný termín