Maturitní zkoušky 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 se maturitní zkouška skládá ze dvou částí – společné a profilové. Pro úspěšné složení maturitní zkoušky musí žák splnit povinné zkoušky z obou částí. Maturitní zkouška jako celek se opírá o platné právní předpisy (zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, a prováděcí právní předpis.

Jarní zkušební období 2023

Písemné maturitní zkoušky 3. až 5. dubna 2023
Didaktické testy 2.–5. května 2023
Ústní zkoušky profilové části od 16. května 2023

Pozn.:
Žák se může ve společné části maturitní zkoušky přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám (cizí jazyk, matematika, dále matematika rozšiřující).
Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně dokončil poslední ročník středního vzdělávání.


Školní seznam četby na rok 2022/2023
Formulář na seznam maturitní četby
Školní seznam cizojazyčné četby (překlady)

 

Přehled povinných maturitních zkoušek konaných ve školním roce 2022/2023
 Maturitní zkoušky pro všechny obory – společná část maturitní zkoušky :

1. zkouška: Český jazyk a literatura
2. zkouška: Matematika nebo Cizí jazyk (Anglický jazyk)

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce  2022/2023 pro jednotlivé obory :

26-41-M/01 Elektrotechnika-Zabezpečovací technika a kamerové systémy

3. zkouška: Bezpečnostní systémy
4. zkouška: Elektrická měření
Praktická zkouška se závěrečnou prací

Zkoušky z předmětů BS a EM se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik-Elektronik pro informační a komunikační techniku

3. zkouška: Komunikační a přenosová technika
4. zkouška: Odborný blok z předmětů Elektrická měření a

Číslicová technika

Praktická zkouška

Zkoušky z předmětů KPT a Odborný blok z předmětů EM a ČT se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.

 18-20-M/01 Informační technologie-Softwarové aplikace a programování

3. zkouška: Odborný blok předmětů Operační systémy a Počítačové sítě
4. zkouška Programování
Praktická zkouška

Zkouška z odborného bloku OS a PS se koná formou ústní zkoušky před maturitní komisí. Zkouška z Programování se koná formou písemné zkoušky.

Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.

82-41-M/17 Multimediální tvorba-Vizualizace a počítačová grafika

3. zkouška: Odborný blok z předmětů Multimediální tvorba a Grafika a vizualizace ve 3D
4. zkouška: Odborný blok z předmětů  Dějiny umění  a Design a reklama
Praktická zkouška

Zkouška z odborného bloku z předmětů MUL a GAV se koná formou písemné zkoušky, zkouška z odborného bloku z předmětů DU a se koná formou ústní zkoušky před maturitní komisí.
Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.

68-42-L/51 Bezpečnostní služby-Bezpečnostní služby a systémy

3. zkouška: Odborný blok z předmětů Bezpečnostní příprava a Prevence a odhalování kriminality
4. zkouška: Právo
Praktická zkouška

Zkouška z odborného bloku předmětů BP a PK a zkouška z předmětu Právo se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí.
Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.
Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky zde

Legislativní rámec:

Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných po 1. lednu 2015, a to v těchto zkušebních předmětech: český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk. Katalogy jsou zveřejněny zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/katalogy-pozadavku-prozkouskyspolecne-casti-maturitni?lang=1 .

Přihláška k MZ – do 1. 12.2022; škola předá žákovi potvrzený výpis z přihlášky z Cermatu do 15. 12.2022; již se nepožaduje, aby žák svým podpisem stvrdil správnost údajů ve výpisu.

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Předsedy zkušebních maturitních komisí jmenuje příslušný krajský úřad do konce února 2022, jmenování je platné pro daný kalendářní rok. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenuje ředitel školy do 31. března 2022 pro jarní zkušební období. Centrum jmenuje školního maturitního komisaře pro danou školu. Zadavatele a hodnotitele ústní a písemné zkoušky společné části jmenuje ředitel školy pro jarní a podzimní zkušební období nejpozději jeden měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací.

Ke zkoušce Matematika+ se žáci mohou přihlásit tak, že v přihlášce k maturitní zkoušce uvedou jako jednu z nepovinných zkoušek profilové části zkoušku Matematika+, pokud ji ředitel školy do nabídky zkoušek zařadí.

Žáci mají 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, termín stanoví ředitel školy.


Termíny závěrečných zkoušek:

MZ3 písemná 1.6.2023
praktická 8.6.2023
ústní 12.6.2023
M1AZ písemná 1.6.2023
praktická 7.6.2023
ústní 15.6.2023