Maturitní zkoušky 2019/2020

Žáci konající opravnou maturitní zkoušku musí  podat přihlášku k podzimnímu zkušebnímu termínu nejpozději do pondělí 27. července.

Přihláška k maturitní zkoušce.

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním  zkušebním období roku 2020 takto

1. 9. úterý
Anglický jazyk – písemná práce 12:00 – učebna 202
Matematika – didaktický test 12:00 – učebna 304
2.9. středa
Český jazyk a literatura – didaktický test 8:30 – učebny: 202, 203, 204, 209, 302, 304
Anglický jazyk – didaktický test 12:30 – učebny: 202, 203, 204, 209
3.9. čtvrtek
Český jazyk a literatura – písemná práce 8:30 – učebna 202

Školní seznam četby na rok 2019/2020

Formulář na seznam maturitní četby

Školní seznam cizojazyčné četby (překlady)

Přehled povinných maturitních zkoušek konaných ve školním roce 2019/2020
 Maturitní zkoušky pro všechny obory – společná část maturitní zkoušky :

1. zkouška: Český jazyk a literatura
2. zkouška: Matematika nebo Cizí jazyk (Anglický jazyk)

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce  2019/2020 pro jednotlivé obory :

26-41-M/01 Elektrotechnika

 

3. zkouška: Datové sítě
4. zkouška: Odborný blok z předmětů Přenosové a informační systémy,  Číslicová technika a Mikroprocesorová technika
Praktická zkouška

Zkoušky z předmětů DS a Odborný blok z předmětů PIS,  ČT a MP se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.

 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

 

3. zkouška: Komunikační a přenosová technika
4. zkouška: Odborný blok z předmětů Elektrická měření a Číslicová technika
Praktická zkouška

Zkoušky z předmětů KPT a Odborný blok z předmětů EM a ČT se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.

 26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik

 

3. zkouška: Informační a síťové technologie
4. zkouška: Odborný blok z předmětů Elektrická měření a Elektronika
Praktická zkouška

Zkoušky z předmětů IST a Odborný blok z předmětů EM a EN se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.

 18-20-M/01 Informační technologie

 

3. zkouška: Bezpečnostní systémy
4. zkouška: Odborný blok z předmětů Programování, Elektrická měření a Elektronika
Praktická zkouška

Zkouška z předmětu BS se koná formou ústní zkoušky před maturitní komisí. Zkouška z Odborného bloku se koná formou písemné zkoušky.

Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.

82-41-M/17 Multimediální tvorba

3. zkouška:                           Odborný blok z předmětů Multimediální tvorba a Grafika a vizualizace ve 3D
4. zkouška:                           Odborný blok z předmětů  Dějiny umění  a Design a reklama

Praktická zkouška

Zkoušky  z odborných bloků se konají formou písemné zkoušky nebo ústní zkoušky před maturitní komisí.

Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky zde

Legislativní rámec:

Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných po 1. lednu 2015, a to v těchto zkušebních předmětech: český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk. Katalogy jsou zveřejněny zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/katalogy-pozadavku-prozkouskyspolecne-casti-maturitni?lang=1 .

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Předsedy zkušebních maturitních komisí jmenuje příslušný krajský úřad do konce února 2020, jmenování je platné pro daný kalendářní rok. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenuje ředitel školy do 31. března 2020 pro jarní zkušební období a do 30. června 2020 pro podzimní zkušební období. Centrum jmenuje školního maturitního komisaře pro danou školu, pro jarní zkušební období do 28. února 2020 a pro podzimní zkušební období do 30. června 2020. Centrum také jmenuje hodnotitele písemných prací pro zkušební předměty cizí jazyk a český jazyk a literatura. Zadavatele a hodnotitele ústní zkoušky společné části jmenuje ředitel školy pro jarní a podzimní zkušební období nejpozději jeden měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 2. prosince 2019 pro jarní zkušební období a do 25. června 2020 pro podzimní zkušební období. Ke zkoušce Matematika+ se žáci mohou přihlásit tak, že v přihlášce k maturitní zkoušce uvedou jako jednu z nepovinných zkoušek profilové části zkoušku Matematika+, pokud ji ředitel školy do nabídky zkoušek zařadí.

Žáci mají 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, termín stanoví ředitel školy.

Kurz k získání osvědčení podle Vyhlášky č.50/1978 Sb. – více informací ZDE.

 Nové pojetí závěrečných zkoušek má přispět ke zvýšení prestiže učebních oborů. Jednotná zadání jsou více zaměřena na praxi v oboru a žáci při nich řeší konkrétní úkoly v podmínkách, které odpovídají skutečnému pracovnímu prostředí. Při ústní zkoušce řeší nejen odborná témata, ale také otázky ze světa práce.

Závěrečné zkoušky se skládají ze zkoušky písemné, praktické a ústní.

Při závěrečných zkouškách mají žáci možnost ukázat, že pronikli do odborné problematiky, umí pracovat s informacemi a dokáží prezentovat výsledky své práce.

Nejbližší  závěrečné zkoušky se konají v červnu 2020

Písemná část ZZ je složena z otázek z předmětů Elektronika, Elektrická měření, Číslicová technika a Informační a síťové technologie.

V ústní části je ke každé otázce z odborných předmětů přidána otázka z Úvodu do světa práce – předmět Ekonomika.

Organizace závěrečných zkoušek 2019/2020

Termíny závěrečných zkoušek 2019/2020 – řádný termín

písemná část praktická část ústní část
MZ3 3.6.2020 8.6.2020 17.6.2020
MA1Z 3.6.2020 10.6.2020 18.6.2020
MB1Z 3.6.2020 11.6.2020 19.6.2020

K vykonání zkoušky v náhradním nebo opravném termínu je třeba se přihlásit – přihláška níže.

Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se konají v červnu 2020 v termínech stanovených ředitelem školy. Témata, obsah, formu a pojetí zkoušek stanoví ředitel školy.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2020 v termínech stanovených ředitelem školy.

V oborech vzdělání, kde praktická zkouška trvá 2 až 4 týdny, může ředitel školy stanovit termín závěrečné zkoušky od 20. května 2020. Termín praktické zkoušky před 20. květnem může stanovit ředitel školy po projednání s MŠMT. Ředitel školy může stanovit jiný termín závěrečné zkoušky v případě ukončování vzdělávání v rámci rekvalifikace podle zvláštního právního předpisu.

Předsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky jmenuje do konce února 2020 krajský úřad, jmenování je platné i pro opravné zkoušky a náhradní zkoušky. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenují ředitelé škol do 15. března 2020.

V březnu a dubnu 2020 budou všem školám zpřístupněna jednotná zadání nové závěrečné zkoušky prostřednictvím webového portálu informačního systému NZZ_2. Každá škola získá přístup k jednotným zadáním pro obory vzdělání, které má zapsány v rejstříku škol.

Žádost o vykonání zkoušky v náhradním – opravném termínu

V souvislosti s novelou školského zákona škola využívá jednotná zadání a související zkušební dokumentaci připravenou Národním ústavem pro vzdělávání. Podrobné informace najdou školy na http://www.nuv.cz/nzz2/publikace.

Kurz k získání osvědčení podle Vyhlášky č.50/1978 Sb. – více informací ZDE.