Maturitní zkoušky 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 se maturitní zkouška skládá ze dvou částí – společné a profilové. Pro úspěšné složení maturitní zkoušky musí žák splnit povinné zkoušky z obou částí. Maturitní zkouška jako celek se opírá o platné právní předpisy (zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, a prováděcí právní předpis.

Podzimní zkušební období 2022

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období:

Český jazyk a literatura 1. září 2022 12:00 hod.
Matematika 2. září 2022 8:30 hod.
Anglický jazyk 2. září 2022 12:00 hod.
ME4, SE4 obhajoby 9.9.2022
ústní 19.9.2022
ZT4A, ZT4B písemka EN, PRG 7.9.2022
ústní 19.9.2022
DN2 obhajoby 9.9.2022
ústní 16.9.2022
MT4 písemka MUL /GAV 8.9.2022
obhajoby 6.9.2022
ústní 6.9.2022

Pozn.:
Žák se může ve společné části maturitní zkoušky přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám (cizí jazyk, matematika, dále matematika rozšiřující).
Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně dokončil poslední ročník středního vzdělávání.

Školní seznam četby na rok 2021/2022
Formulář na seznam maturitní četby
Školní seznam cizojazyčné četby (překlady)

 

Přehled povinných maturitních zkoušek konaných ve školním roce 2021/2022
 Maturitní zkoušky pro všechny obory – společná část maturitní zkoušky :

1. zkouška: Český jazyk a literatura
2. zkouška: Matematika nebo Cizí jazyk (Anglický jazyk)

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce  2021/2022 pro jednotlivé obory :

26-41-M/01 Elektrotechnika-Zabezpečovací technika a kamerové systémy

3. zkouška: Bezpečnostní systémy
4. zkouška: Elektrická měření
Praktická zkouška se závěrečnou prací

Zkoušky z předmětů Bezpečnostní systémy a EM se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

3. zkouška: Komunikační a přenosová technika
4. zkouška: Odborný blok z předmětů Elektrická měření a

Číslicová technika

Praktická zkouška

Zkoušky z předmětů KPT a Odborný blok z předmětů EM a ČT se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.

 26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik

3. zkouška: Informační a síťové technologie
4. zkouška: Odborný blok z předmětů Elektrická měření a Elektronika
Praktická zkouška

Zkoušky z předmětů IST a Odborný blok z předmětů EM a EN se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.

18-20-M/01 Informační technologie

3. zkouška: Bezpečnostní systémy
4. zkouška: Odborný blok z předmětů Programování, Elektrická měření a Elektronika
Praktická zkouška

Zkouška z předmětu BS se koná formou ústní zkoušky před maturitní komisí. Zkouška z Odborného bloku se koná formou písemné zkoušky.

Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.

82-41-M/17 Multimediální tvorba

3. zkouška: Odborný blok z předmětů Multimediální tvorba a Grafika a vizualizace ve 3D
4. zkouška: Odborný blok z předmětů  Dějiny umění  a Design a reklama
Praktická zkouška

Zkoušky  z odborných bloků se konají formou písemné zkoušky nebo ústní zkoušky před maturitní komisí.
Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.

68-42-L/51 Bezpečnostní služby

3. zkouška: Odborný blok z předmětů Právo občanské, Právo trestní a Bezpečnostní příprava
4. zkouška: Odborný blok z předmětů Prevence a odhalování kriminality
Praktická zkouška

Zkoušky  z odborných bloků se konají formou písemné zkoušky nebo ústní zkoušky před maturitní komisí.
Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.
Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky zde

Legislativní rámec:

Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných po 1. lednu 2015, a to v těchto zkušebních předmětech: český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk. Katalogy jsou zveřejněny zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/katalogy-pozadavku-prozkouskyspolecne-casti-maturitni?lang=1 .

Přihláška k MZ – do 1. 12.; škola předá žákovi potvrzený výpis z přihlášky z Cermatu do 15. 12.; již se nepožaduje, aby žák svým podpisem stvrdil správnost údajů ve výpisu.

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Předsedy zkušebních maturitních komisí jmenuje příslušný krajský úřad do konce února 2022, jmenování je platné pro daný kalendářní rok. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenuje ředitel školy do 31. března 2022 pro jarní zkušební období. Centrum jmenuje školního maturitního komisaře pro danou školu. Zadavatele a hodnotitele ústní a písemné zkoušky společné části jmenuje ředitel školy pro jarní a podzimní zkušební období nejpozději jeden měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací.

Ke zkoušce Matematika+ se žáci mohou přihlásit tak, že v přihlášce k maturitní zkoušce uvedou jako jednu z nepovinných zkoušek profilové části zkoušku Matematika+, pokud ji ředitel školy do nabídky zkoušek zařadí.

Žáci mají 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, termín stanoví ředitel školy.

Kurz k získání osvědčení podle Vyhlášky č.50/1978 Sb. – více informací ZDE.


Termíny závěrečných zkoušek:

MZ3 písemná 8.9.2022
praktická 7.9.2022
M1Z písemná 8.9.2022