Maturitní zkoušky 2020/2021

!!!Maturitní kalendář!!!

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021 takto:

 • didaktické testy MZ: 24. 5. – 26. 5. 2021, náhradní termín DT 7. 7. – 9. 7. 2021

Informace k maturitní zkoušce najdete na maturita.cermat.cz

Profilová část MZ:
Písemná MZ z ČJL a AJ byla zrušena
Obhajoby maturitní práce 18. 5. a +19. 5. 2021
Písemná zkouška (Informační technologie, Multimediální tvorba 20. 5. 2021)
Ústní zkoušky budou probíhat od 7. 6. do 11. 6. a 14. 6. do 16. 6. 2021
V rámci konání MZ z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka dochází ke změnám: byla zrušena písemná MZ z ČJL a AJ

Maturitní zkouška 2021, ČJL a cizí jazyk

Společná část MZ
a) Společná část MZ bude obsahovat pouze didaktické testy. Testy budou hodnoceny pouze uspěl/neuspěl; hodnocení „uspěl“ není podmínkou pro připuštění žáka k profilové části MZ, ale je podmínkou pro získání maturitního vysvědčení.
b) Didaktický test z ČJL – trvá 75 minut
c) Didaktický test z cizího jazyka – trvá 100 minut (40 minut poslech, 60 minut test)
d) Didaktický test z matematiky – trvá 120 minut (žák, který koná didaktický test z matematiky, bude mít v profilové části MZ méně známek, protože na didaktický test nenavazuje písemná práce a ústní zkouška jako např. u ČJL).
e) Didaktický test hodnotí CERMAT, výsledky zpřístupní školám do 15. 5. (jaro), nebo do 10. 9. (podzim)

Profilová část MZ
a) Ústní zkoušky z ČJL a z cizího jazyka se konají vždy před zkušební maturitní komisí.
b) Ústní zkouška z ČJL: Předmětová komise jazyků určila a ředitelka školy schválila seznam literárních děl – viz webové stránky školy (odkaz). Žák sestaví vlastní seznam 20 literárních děl.

Kritéria pro sestavení seznamu literárních děl žáka:

  • a) Světová a česká literatura do konce 18. století – minimálně 2 literární díla
  • b) Světová a česká literatura 19. století – minimálně 3 literární díla
  • c) Světová literatura 20. a 21. století – minimálně 4 literární díla
  • d) Česká literatura 20. a 21. století – minimálně 5 literárních děl
  • e) Minimálně po dvou literárních dílech musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama.
  • f) Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.
  • Žák odevzdá svůj seznam do 31. 3. vyučujícímu českého jazyka (pro jaro), nebo do 30. 6. (pro podzim). Pokud neodevzdá, při ústní zkoušce losuje z celého seznamu literárních děl. Příprava k ústní zkoušce trvá 20-40 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat 2x stejné literární dílo.
  Zkouška má formu řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu (úryvek z literárního díla, dále úryvek vztahující se k učivu o jazyce a slohu).

c) Ústní zkouška z cizího jazyka
Předmětová komise jazyků určila a ředitelka školy schválila povinná témata MZ – viz webové stránky školy (odkaz). Požadavky k ústní maturitní zkoušce vycházejí z požadavků původní společné části MZ tak, jak ji stanovilo CERMAT. Zkouška má formu řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20-40 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat 2x stejné téma. Hodnocení zkoušek profilové části MZ Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení určí předmětová komise jazyků a schválí ředitelka školy, před konáním první zkoušky ji schvaluje zkušební maturitní komise (škola zveřejní na přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup). Hodnocení ústní zkoušky navrhuje zkoušející. Hodnocení obou zkoušek schvaluje přísedící učitel.

Konání MZ pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek PUP: Koná se vždy v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Celkové hodnocení MZ

a) Prospěl s vyznamenáním – v profilové části MZ nebyl žák hodnocen z žádné povinné zkoušky stupněm horším než chvalitebný; současně aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek profilové části MZ není vyšší než 1,50; současně žák uspěl u povinných zkoušek společné části MZ

b) Prospěl – v profilové části MZ nebyl žák hodnocen z žádné povinné zkoušky stupněm nedostatečný; současně žák uspěl u povinných zkoušek společné části MZ

c) Neprospěl – v profilové části MZ byl žák hodnocen z některé části MZ stupněm nedostatečný.

Školní seznam četby na rok 2020/2021
Formulář na seznam maturitní četby
Školní seznam cizojazyčné četby (překlady)

 

Přehled povinných maturitních zkoušek konaných ve školním roce 2020/2021
 Maturitní zkoušky pro všechny obory – společná část maturitní zkoušky :

1. zkouška: Český jazyk a literatura
2. zkouška: Matematika nebo Cizí jazyk (Anglický jazyk)

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce  2020/2021 pro jednotlivé obory :

26-41-M/01 Elektrotechnika

3. zkouška: Datové sítě
4. zkouška: Odborný blok z předmětů Přenosové a informační systémy, Číslicová technika a Mikroprocesorová technika
Praktická zkouška

Zkoušky z předmětů DS a Odborný blok z předmětů PIS,  ČT a MP se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

3. zkouška: Komunikační a přenosová technika
4. zkouška: Odborný blok z předmětů Elektrická měření a

Číslicová technika

Praktická zkouška

Zkoušky z předmětů KPT a Odborný blok z předmětů EM a ČT se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.

 26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik

3. zkouška: Informační a síťové technologie
4. zkouška: Odborný blok z předmětů Elektrická měření a Elektronika
Praktická zkouška

Zkoušky z předmětů IST a Odborný blok z předmětů EM a EN se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.

18-20-M/01 Informační technologie

3. zkouška: Bezpečnostní systémy
4. zkouška: Odborný blok z předmětů Programování, Elektrická měření a Elektronika
Praktická zkouška

Zkouška z předmětu BS se koná formou ústní zkoušky před maturitní komisí. Zkouška z Odborného bloku se koná formou písemné zkoušky.

Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.

82-41-M/17 Multimediální tvorba

3. zkouška: Odborný blok z předmětů Multimediální tvorba a Grafika a vizualizace ve 3D
4. zkouška: Odborný blok z předmětů  Dějiny umění  a Design a reklama
Praktická zkouška

Zkoušky  z odborných bloků se konají formou písemné zkoušky nebo ústní zkoušky před maturitní komisí.
Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.

68-42-L/51 Bezpečnostní služby

3. zkouška: Odborný blok z předmětů Právo občanské, Právo trestní a Bezpečnostní příprava
4. zkouška: Odborný blok z předmětů Prevence a odhalování kriminality
Praktická zkouška

Zkoušky  z odborných bloků se konají formou písemné zkoušky nebo ústní zkoušky před maturitní komisí.
Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí.
Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky zde

Legislativní rámec:

Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných po 1. lednu 2015, a to v těchto zkušebních předmětech: český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk. Katalogy jsou zveřejněny zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/katalogy-pozadavku-prozkouskyspolecne-casti-maturitni?lang=1 .

Přihláška k MZ – do 1. 12.; škola předá žákovi potvrzený výpis z přihlášky z Cermatu do 15. 12.; již se nepožaduje, aby žák svým podpisem stvrdil správnost údajů ve výpisu.

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Předsedy zkušebních maturitních komisí jmenuje příslušný krajský úřad do konce února 2021, jmenování je platné pro daný kalendářní rok. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenuje ředitel školy do 31. března 2021 pro jarní zkušební období. Centrum jmenuje školního maturitního komisaře pro danou školu. Zadavatele a hodnotitele ústní a písemné zkoušky společné části jmenuje ředitel školy pro jarní a podzimní zkušební období nejpozději jeden měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací.

Ke zkoušce Matematika+ se žáci mohou přihlásit tak, že v přihlášce k maturitní zkoušce uvedou jako jednu z nepovinných zkoušek profilové části zkoušku Matematika+, pokud ji ředitel školy do nabídky zkoušek zařadí.

Žáci mají 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, termín stanoví ředitel školy.

Kurz k získání osvědčení podle Vyhlášky č.50/1978 Sb. – více informací ZDE.

Nové pojetí závěrečných zkoušek má přispět ke zvýšení prestiže učebních oborů. Jednotná zadání jsou více zaměřena na praxi v oboru a žáci při nich řeší konkrétní úkoly v podmínkách, které odpovídají skutečnému pracovnímu prostředí. Při ústní zkoušce řeší nejen odborná témata, ale také otázky ze světa práce.

Závěrečné zkoušky se skládají ze zkoušky písemné, praktické a ústní.

Při závěrečných zkouškách mají žáci možnost ukázat, že pronikli do odborné problematiky, umí pracovat s informacemi a dokáží prezentovat výsledky své práce.

Nejbližší závěrečné zkoušky se konají v červnu 2022

Písemná část ZZ je složena z otázek z předmětů Elektronika, Elektrická měření, Číslicová technika a Informační a síťové technologie.

V ústní části je ke každé otázce z odborných předmětů přidána otázka z Úvodu do světa práce – předmět Ekonomika.

Termíny závěrečných zkoušek 2021/2022 – řádný termín
Písemná část JZZ byla zrušena

praktická zkouška ústní zkouška
MZ3 1.6.2022 15.6.2022
MA1Z 2.6.2022 15.6.2022

K vykonání zkoušky v náhradním nebo opravném termínu je třeba se přihlásit – přihláška níže.

Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se konají v červnu 2022 v termínech stanovených ředitelem školy. Témata, obsah, formu a pojetí zkoušek stanoví ředitel školy.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2022 v termínech stanovených ředitelem školy.

březnu a dubnu 2022 budou všem školám zpřístupněna jednotná zadání nové závěrečné zkoušky prostřednictvím webového portálu informačního systému NZZ_2. Každá škola získá přístup k jednotným zadáním pro obory vzdělání, které má zapsány v rejstříku škol.

Žádost o vykonání zkoušky v náhradním – opravném termínu

V souvislosti s novelou školského zákona škola využívá jednotná zadání a související zkušební dokumentaci připravenou Národním ústavem pro vzdělávání. Podrobné informace najdou školy na http://www.nuv.cz/nzz2/publikace.

Kurz k získání osvědčení podle Vyhlášky č.50/1978 Sb. – více informací ZDE.