Maturitní zkoušky 2023/2024

Maturitní zkoušky 2023/2024

Termíny maturitních zkoušek viz organizace školního roku.

Ve školním roce 2023/2024 se maturitní zkouška skládá ze dvou částí – společné a profilové. Pro úspěšné složení maturitní zkoušky musí žák splnit povinné zkoušky z obou částí. Maturitní zkouška jako celek se opírá o platné právní předpisy (zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, a prováděcí právní předpis.

Jarní zkušební období 2024

Didaktické testy

Český jazyk a literatura
Matematika
Anglický jazyk
Matematika rozšiřující

Pozn.:
Žák se může ve společné části maturitní zkoušky přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám (cizí jazyk, matematika, dále matematika rozšiřující).
Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně dokončil poslední ročník středního vzdělávání.

Školní seznam četby na rok 2023/2024
Formulář na seznam maturitní četby
Školní seznam cizojazyčné četby (překlady)

 

Přehled povinných maturitních zkoušek konaných ve školním roce 2023/2024
 Maturitní zkoušky pro všechny obory – společná část maturitní zkoušky :

1. zkouška: Český jazyk a literatura
2. zkouška: Matematika nebo Cizí jazyk (Anglický jazyk)

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce  2023/2024 pro jednotlivé obory :

26-41-M/01 Elektrotechnika-Zabezpečovací technika a kamerové systémy

3. zkouška: Bezpečnostní systémy
4. zkouška: Elektrická měření
Praktická zkouška se závěrečnou prací

Zkoušky z předmětů BS a EM se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí. Téma maturitní práce je potřeba si nechat schválit nejpozději do konce září daného školního roku.

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik-Elektronik pro informační a komunikační techniku

3. zkouška: Komunikační a přenosová technika
4. zkouška: Odborný blok z předmětů Elektrická měření a

Číslicová technika

Praktická zkouška

Zkoušky z předmětů KPT a Odborný blok z předmětů EM a ČT se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí. Téma maturitní práce je potřeba si nechat schválit nejpozději do konce září daného školního roku.

 18-20-M/01 Informační technologie-Softwarové aplikace a programování

3. zkouška: Odborný blok předmětů Operační systémy a Počítačové sítě
4. zkouška Programování
Praktická zkouška

Zkouška z odborného bloku OS a PS se koná formou ústní zkoušky před maturitní komisí. Zkouška z Programování se koná formou písemné zkoušky.

Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí. Téma maturitní práce je potřeba si nechat schválit nejpozději do konce září daného školního roku.

82-41-M/17 Multimediální tvorba-Vizualizace a počítačová grafika

3. zkouška: Odborný blok z předmětů Multimediální tvorba a Grafika a vizualizace ve 3D
4. zkouška: Odborný blok z předmětů  Dějiny umění  a Design a reklama
Praktická zkouška

Zkouška z odborného bloku z předmětů MUL a GAV se koná formou písemné zkoušky, zkouška z odborného bloku z předmětů DU a se koná formou ústní zkoušky před maturitní komisí.
Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí. Téma maturitní práce je potřeba si nechat schválit nejpozději do konce září daného školního roku.

68-42-L/51 Bezpečnostní služby-Bezpečnostní služby a systémy

3. zkouška: Odborný blok z předmětů Bezpečnostní příprava a Prevence a odhalování kriminality
4. zkouška: Právo
Praktická zkouška

Zkouška z odborného bloku předmětů BP a PK a zkouška z předmětu Právo se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí.
Praktická zkouška bude probíhat formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí. Téma maturitní práce je potřeba si nechat schválit nejpozději do konce září daného školního roku.
Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky zde

Legislativní rámec:

Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných po 1. lednu 2015, a to v těchto zkušebních předmětech: český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk. Katalogy jsou zveřejněny zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/katalogy-pozadavku-prozkouskyspolecne-casti-maturitni?lang=1 .

Přihláška k MZ – do 1. 12.2023; škola předá žákovi potvrzený výpis z přihlášky z Cermatu do 15. 12.2023; již se nepožaduje, aby žák svým podpisem stvrdil správnost údajů ve výpisu.

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Předsedy zkušebních maturitních komisí jmenuje příslušný krajský úřad do konce února 2024, jmenování je platné pro daný kalendářní rok. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenuje ředitel školy do 31. března 2024 pro jarní zkušební období. Centrum jmenuje školního maturitního komisaře pro danou školu. Zadavatele a hodnotitele ústní a písemné zkoušky společné části jmenuje ředitel školy pro jarní a podzimní zkušební období nejpozději jeden měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací.

Ke zkoušce Matematika+ se žáci mohou přihlásit tak, že v přihlášce k maturitní zkoušce uvedou jako jednu z nepovinných zkoušek profilové části zkoušku Matematika+, pokud ji ředitel školy do nabídky zkoušek zařadí.

Žáci mají 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, termín stanoví ředitel školy.

Termíny závěrečných zkoušek viz organizace školního roku.