Oznámení výsledků 1. kola přijímacího řízení

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky

Praha 9, Novovysočanská 280/48

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje a 26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje (zkrácené kombinované studium) na školní rok 2020/2021 v prvním kole přijímacího řízení.

V souladu s ustanovením § 60e, odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha 9, Novovysočanská 280/48, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021, který obsahuje:

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (pouze u denního studia).

 

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

5500
5584
5539
5527
5551
5581
5575
5560
5530
5512
5545
5569
5509
5521
5506
5518
5572
5554
5536
5503
5566
5524
5563
5548
5557
5515
5578
5533
5542

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (zkrácené kombinované studium)

7715
7733
7700
7709
7721
7706
7712
7724
7718
7727
7730
7736
7745
7742
7703
7739

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

22. duben 2020

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.

ředitelka VOŠIS a SŠEMI v. r.