Pokyny k přijímacímu řízení

Pravidla pro zvýšená hygienická opatření

během přijímacích zkoušek ve školním roce 2019/2020.

 

DŮLEŽITÉ:

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

Příchod ke škole a pohyb před školou 

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

V souladu s pozvánkou se uchazeč dostaví na zkoušku ve stanovený čas. Doporučujeme dostavit se 30 minut před zahájením zkoušky (tedy v 8:00 hod).  Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.  Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  Žáci odevzdají při vstupu do budovy písemné čestné prohlášení.  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

V budově školy

Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.  Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. V době konání přijímací zkoušky se uchazeči mohou pohybovat ve vymezených prostorách školy – učebna, ve které konají zkoušku a chodba před touto učebnou, toalety na příslušné chodbě. Uchazečům není dovoleno vstupovat do jiných učeben, přecházet mezi jednotlivými poschodími, respektive budovami. Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.  Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.   Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

 

Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN,  ze dne 25. 5. 2020, které v bodě III. odst.  1, cit.: „nařizuje, aby dítě, žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole, účastník přijímacího řízení do těchto zařízení, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo jeho zákonný zástupce, anebo osoba účastnící se zkoušky jako veřejnost poskytla, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení.“