Seznam přijatých uchazečů ve druhém kole přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje a 26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje (zkrácené kombinované studium) na školní rok 2020/2021 ve druhém kole přijímacího řízení.

V souladu s ustanovením § 60e, odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha 9, Novovysočanská 280/48, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021, který obsahuje:

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  3. Kritéria přijetí ke studiu;
  4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (pouze u denního studia).

1. Seznam přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

5587
5590
5593

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (zkrácené kombinované studium)

7787
7772
7784
7760
7778
7793
7775
7781
7748
7751
7757
7766
7754
7769
7790
7763

 

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

5. červen 2020

 

3. Kritéria přijetí ke studiu

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

·         Průměrný prospěch ze všech předmětů za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.

·         U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku a obě pololetí 9. ročníku.

·         Průměrný prospěch v 9. ročníku z předmětů český jazyk, matematika, fyzika s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy.

26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje (zkrácené kombinované studium)

·         Uchazeči jsou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle celkového průměrného hodnocení v předmětech z maturitního vysvědčení.

 

4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.

ředitelka VOŠIS a SŠEMI v. r.