Seznam přijatých uchazečů Maturitní obory (2.kolo)

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání, 26-41-M/01 Elektrotechnika, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik a 68-42-L/51 Bezpečnostní služby na školní rok 2020/2021 ve druhém kole přijímacího řízení.

V souladu s ustanovením § 60e, odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha 9, Novovysočanská 280/48, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021, který obsahuje:

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Prázdninový provoz studijního oddělení Po – Pá : 8:00 – 13:00 hod.
V termínu dovolené od 13.7. – 17.7. bude možno odevzdat zápisový lístek na vrátnici školy pouze v pondělí 13.7. a úterý 14.7. od 9:00 – 10:00 hod.

1. Seznam přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly

26-41-M/01 Elektrotechnika
3439
3433
3651
3654
3430
3436
3548
3427

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
4687
4466
4460
4457
4469
4575
4454
4572
4578
4463
4684

68-42-L/51 Bezpečnostní služby
6609
6612
6615
6618
6621
6624
6627

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

07. červenec 2020

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.

ředitelka VOŠIS a SŠEMI