Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje a 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (zkrácené kombinované studium) na školní rok 2021/2022 v prvním kole přijímacího řízení.

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje a 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (zkrácené kombinované studium) na školní rok 2021/2022 v prvním kole přijímacího řízení.

V souladu s ustanovením § 60e, odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha 9, Novovysočanská 280/48, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022, který obsahuje:

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (pouze u denního studia).

 

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

5572
5500
5512
5566
5539
5551
5548
5521
5524
5530
5515
5518
5533
5557
5545
5506
5569
5563
5509
5575
5542
5503
5527
5536
5578
5554
5560

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (zkrácené kombinované studium)

7721
7745
7724
7730
7748
7760
7718
7742
7769
7775
7700
7733
7763
7703
7709
7715
7736
7739
7751
7766
7772
7706
7727
7757
7712
7754
7778
2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

19. květen 2021

 

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Odevzdání zápisového lístku se netýká uchazečů přijatých na zkrácené kombinované studium.

Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. v.r.

ředitelka VOŠIS a SŠEMI