Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, 26-41-M/01 Elektrotechnika, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 68-42-L/51 Bezpečnostní služby na školní rok 2021/2022 v prvním kole přijímacího řízení.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, 26-41-M/01 Elektrotechnika, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 68-42-L/51 Bezpečnostní služby na školní rok 2021/2022 v prvním kole přijímacího řízení.

V souladu s ustanovením § 60e, odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha 9, Novovysočanská 280/48, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022, který obsahuje:

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (pouze u denního studia).

 

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly

18-20-M/01 Informační technologie

Přijatí:

2320
2209
2278
2257
2224
2299
2203
2425
2341
2389
2335
2332
2446
2245
2470
2302
2329
2227
2362
2254
2380
2308
2344
2305
2356
2311
2488
2215
2317
2281

 

Nepřijatí:

2497
2239
2296
2464
2275
2338
2467
2377
2383
2242
2365
2404
2407
2410
2413
2461
2248
2269
2371
2353
2287
2323
2458
2236
2221
2260
2272
2251
2398
2293
2386
2416
2455
2494
2218
2314
2392
2437
2428
2485
2326
2233
2263
2368
2290
2479
2206
2266
2419
2212
2491
2434
2452
2284
2431
2482
2401
2449
2440
2395
2422
2359
2230
2476
2374

 

26-41-M/01 Elektrotechnika

Přijatí:

3309
3366
3378
3351
3375
3315
3318
3333
3312
3324
3330
3360
3339
3300
3321
3381
3372
3336
3348
3345
3303
3357
3363
3369
3306
3327
3342
3354

 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Přijatí:

4430
4442
4445
4436
4457
4463
4433
4460
4418
4427
4415
4412
4478
4448
4454
4484
4421
4406
4403
4424
4409
4487
4451
4481
4472
4439
4490
4469
4466

 

Nepřijatí:

4475

 

68-42-L/51 Bezpečnostní služby

6633
6636
6615
6606
6624
6621
6600
6627
6645
6618
6639
6609
6612

 

Nepřijatí:

6603
6630
6642
6651

 

 

  1. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

20.05.2021

  1. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

 

 

Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. v.r.

Ředitelka VOŠIS a SŠEMI