Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie a 68-42-L/51 Bezpečnostní služby na školní rok 2020/2021 v prvním kole přijímacího řízení v náhradním termínu.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie a 68-42-L/51 Bezpečnostní služby na školní rok 2020/2021 v prvním kole přijímacího řízení v náhradním termínu.

V souladu s ustanovením § 60e, odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha 9, Novovysočanská 280/48, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení náhradního termínu zkoušek do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022, který obsahuje:

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  3. Kritéria přijetí ke studiu;
  4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

 
1. Seznam přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly

18-20-M/01 Informační technologie

Nepřijati

2473

68-42-L/51 Bezpečnostní služby

Přijati

6648

 

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

16. červen 2021

 

3. Kritéria přijetí ke studiu

18-20-M/01 Informační technologie:

U těchto oborů je v 1. kole přijímacího řízení povinné absolvování jednotných písemných testů z matematiky a českého jazyka. Podíl na celkovém výsledku přijímacího řízení 60 %.

·        Průměrný prospěch ze všech předmětů za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.

·        U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí  9. ročníku.

·        Průměrný prospěch v 9. ročníku z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika                  ( s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).

 

68-42-L/51 Bezpečnostní služby

·        U tohoto oboru je v 1. kole přijímacího řízení povinné absolvování jednotných písemných testů z matematiky a českého jazyka. Podíl na celkovém výsledku přijímacího řízení 60 %.

·        Celkový průměrný prospěch v 1. pololetí 3. ročníku a z průměru prospěchu v předmětech český jazyk a matematika.

·        U uchazečů, kteří jsou již absolventy tříletých oborů, bude brán v úvahu celkový průměrný prospěch z předmětů výše uvedených za 2. pololetí 3. ročníku.

 

4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. (Na obor Bezpečnostní služby se zápisový lístek neodevzdává).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. v.r.

ředitelka VOŠIS a SŠEMI