Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání, 26-41-M/01 Elektrotechnika, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 68-42-L/51 Bezpečnostní služby a 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje na školní rok 2021/2022 ve 2. kole přijímacího řízení.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání, 26-41-M/01 Elektrotechnika, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 68-42-L/51 Bezpečnostní služby a 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje na školní rok 2021/2022 ve 2. kole přijímacího řízení.

V souladu s ustanovením § 60e, odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha 9, Novovysočanská 280/48, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022, který obsahuje:

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  2. Kritéria přijetí ke studiu;
  3. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

 
1. Seznam přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly
26-41-M/01 Elektrotechnika

Přijatí
3403
3421
3412
3448
3430
3390
3475
3502
3496
3487
3508
3484
3384

Nepřijatí
3454
3442
3406
3427
3490
3433
3400
3424
3409
3499
3460
3472
3393
3418
3481
3505
3463
3466
3478
3457
3445
3469
 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
 
Přijatí
4532
4520
4502
4529
4550
4493
4556
 
Nepřijatí
4535
4508
4517
4523
4547
4514
4559
4505
4541
4538
4544
4499

68-42-L/51 Bezpečnostní služby
 
Přijatí
6666
6657
6675
6678
6672
6654
6669
6660
6663

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Přijatí
5618
5636
5645
5612
5639
5615
5642
5603
5648
5630
5600
5633
5593

Nepřijatí
5590
5584
5606
5621
5651
5587
5624
5627
5581
5609

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

21. června 2021

 

3. Kritéria přijetí ke studiu 26-41-M/01 Elektrotechnika, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

        Průměrný prospěch ze všech předmětů za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.

        U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí  9. ročníku.

        Průměrný prospěch v 9. ročníku z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika  (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).

 

68-42-L/51 Bezpečnostní služby

        Celkový průměrný prospěch v 1. pololetí 3. ročníku a z průměru prospěchu v předmětech český jazyk a matematika.

        U uchazečů, kteří jsou již absolventy tříletých oborů, bude brán v úvahu celkový průměrný prospěch z předmětů výše uvedených za 1. pololetí 3. ročníku.

 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

        Průměrný prospěch ze všech předmětů za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.

        U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

        Průměrný prospěch v 9. ročníku z předmětů český jazyk, matematika, fyzika             s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy.

 

 

4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (Odevzdání zápisového lístku se netýká oboru Bezpečnostní služby).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

 

 

 

 

Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. v.r.

ředitelka VOŠIS a SŠEMI