Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje na školní rok 2022/2023 v prvním kole přijímacího řízení.

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky

Praha 9, Novovysočanská 280/48

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje na školní rok 2022/2023 v prvním kole přijímacího řízení.

V souladu s ustanovením § 60e, odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha 9, Novovysočanská 280/48, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023, který obsahuje:

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

 

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly
 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
PŘIJATÍ
5602
5533
5509
5578
5500
5518
5563
5503
5521
5560
5524
5539
5512
5572
5554
5527
5506
5581
5557
5593
5515
5548
5566
5596
5542
5545
5587
5575
5530
5590
 NEPŘIJATÍ
5584
5551
5569
5599

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

22. duben 2022

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. v.r.

ředitelka VOŠIS a SŠEMI