Informační technologie

Home / Informační technologie

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

O studijní oboru

Studijní obor je zaměřen na vývoj a administraci webových i mobilních aplikací. Zabývá se implementací a administrací operačních systémů. Studenti se učí programování HTML, PHP a JAVASCRIPT.

Absolventi nacházejí uplatnění v oblastech vývoje a servisu výpočetní techniky. Naleznou uplatnění ve firmách jako správci IT, tvůrci aplikací nebo na pozici poskytující podporu uživatelům IT. Absolventi tak mohou pracovat přímo ve firmách zabývajících se instalací a servisem výpočetní techniky nebo tvorbou klientských aplikací. Nacházejí uplatnění i jako programátoři, tvůrci webových aplikací a správci systémů.

Absolventi jsou schopni pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

NÁZEV ŠVP: Softwarové aplikace a programování

DÉLKA STUDIA: 4 roky

FORMA STUDIA: Denní

KÓD STUDIA: 18-20-M / 01

ZPŮSOB PŘIJETÍ: Jednotná přijímací zkouška

ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY: Maturitní zkouška

UČEBNÍ PLÁN: Ke stažení zde

PŘIHLÁŠKA: Ke stažení zde

HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ Z PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁNÍ: Ke stažení zde

PŘEVOD SLOVNÍHO HODNOCENÍ: Ke stažení zde

Nejčastěji kladené otázky

Přehled termínů dní otevřených dveří naleznete zde.

Otevíráme 1 třídu o celkovém počtu 30 žáků. Žáci nemají kmenovou třídu, tzn. že na každý předmět mění učebnu dle platného rozvrhu.

Podmínky pro přijetí

Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kritérií:

1. Výsledek jednotných přijímacích zkoušek z Matematiky a Českého jazyka a literatury (podíl na celkovém hodnocení je 60 %)

2. Prospěch na základní škole (podíl na celkovém hodnocení uchazeče je 20 %)

 • a) Průměrný prospěch ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.
  U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.
 • b) Průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku z předmětů Český jazyk, Cizí jazyk, Matematika, Fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).
  U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, za 1. pololetí 9. ročníku z předmětů Český jazyk, Cizí jazyk, Matematika a Fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).

Podíl na celkovém hodnocení uchazeče je 20 %.

Bodové hodnocení za průměry ze ZŠ:

Průměr body za prospěch
1 – 1,10 50
1,11 – 1,20 48
1,21 – 1,30 46
1,31 – 1,40 44
1,41 – 1,50 42
1,51 – 1,60 40
1,61 – 1,70 38
1,71 – 1,80 36
1,81 – 1,90 34
1,91 – 2,00 32
2,01 – 2,10 30
2,11 – 2,20 28
2,21 – 2,30 26
2,31 – 2,40 24
2,41 – 2,50 22
2,51 -2,60 20
2,61 – 2,70 18
2,71 – 2,80 16
2,81 – 2,90 14
2,91 – 3,00 12
3,01 – 3,10 10
3,11 – 3,20 8
3,21 – 3,30 6
3,31 – 3,40 4
3,41 – 3,50 2
3,51 – 0

3. Školní zkouška za matematiky (podíl na celkovém hodnocení 20 %)
Realizována bude prostřednictvím testu s 10 až 20 úlohami především z oblastí:

 • a. čísla a výrazy (porovnávání, vyjádření neznámé hodnoty)
 • b. přímá a nepřímá úměrnost
 • c. orientace v rovině a v prostoru (čtvercová a krychlová sít, vzájemná poloha útvarů)
 • d. logika a algoritmizace (správné pořadí úkonů, příčina a důsledek, může/nemůže nastat)
 • e. shodná a podobná zobrazení

Čistý čas pro zkoušku bude stejný jako u státní části přijímací zkoušky z Matematiky. Maximální počet získaných bodů je 50. Úlohy mohou mít různou obtížnost, mohou být otevřené i uzavřené.

Získané hodnocení za bod 2 a 3 nemůže ovlivnit výsledek přijímacího řízení pro jiné školy, pouze ovlivní umístění v žebříčku pro SŠEMI. Podmínkou pro přijetí jsou minimální počet bodů z jednotné zkoušky z matematiky 25 bodů, hodnocení na vysvědčení v profilových předmětech nejhůř známkou 3 (český jazyk, cizí jazyk, matematiky, fyzika) a minimální počet bodů ze školní zkoušky z matematiky 25 bodů. Pokud uchazeč nesplní tyto podmínky získá za bod 2 a 3 nula bodů do školního hodnocení.

4. Na základě Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění škola nevyžaduje od uchazeče závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném oboru.

Při shodě bodového součtu bude pořadí stanoveno dle lepšího výsledku z matematiky ve školní přijímací zkoušce, dalším hodnotícím kritériem je lepší výsledek u státní přijímací zkoušky.

MŠMT stanovilo ve školním roce 2023/2024 termíny konání jednotné zkoušky v řádném termínu pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového, na 12. a 15. dubna 2024. Náhradní termíny pro všechny obory jsou stanoveny ve školním roce 2023/2024 na 29. a 30. dubna 2024.

Školní přijímací zkouška z MAT se bude konat ve dnech 15. a 16. dubna 2024. Náhradní termíny školní přijímací zkoušky ředitelka školy stanovila na 26. a 30. dubna 2024.

Zveřejnění výsledků dne 15.5.2024 na webových stránkách školy (Aktuality), na veřejně přístupném místě ve škole a v systému DIPSY.

Podmínky pro přijetí – pro cizince

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro uchazeče ze zahraničí:

Za osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se považují všichni uchazeči o střední vzdělání, kteří spolu s přihláškou ke střednímu vzdělávání předloží doklad o vzdělávání ve škole mimo území české republiky. Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve škole v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku (např. 1.pololetí 9. třídy).

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (Český jazyk a literatura).

Přijímací zkoušku z českého jazyka nahradí ústní pohovor před komisí, která ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro studium maturitních oborů.

Dokumenty potřebné pro přijetí uchazečů dlouhodobě pobývající v zahraničí

Splnění povinné školní docházky se dokládá předložením příslušných dokladů, resp. dvou posledních vysvědčení dokládajících povinnou školní docházku po dobu 9 let.

Ostatní vysvědčení (doložení 9 let trvání) –vysvědčení ze dvou posledních let vzdělávání+ překlad (nemusí být úředně ověřený).

Informace k přijímací zkoušce, dle ustanovení § 5a zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů:

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

FORMULÁŘ K PROMINUTÍ ZKOUŠEK Z ČESKÉHO JAZYKA: Ke stažení zde

Dokumenty potřebné pro přijetí uchazečů dlouhodobě pobývající v zahraničí:

Splnění povinné školní docházky se dokládá předložením příslušných dokladů, resp. dvou posledních vysvědčení dokládajících povinnou školní docházku po dobu 9 let.

Ostatní vysvědčení (doložení 9 let trvání) –vysvědčení ze dvou posledních let vzdělávání+ překlad (nemusí být úředně ověřený).

Dle Lex Ukrajina v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání může cizinec s dočasnou ochranou nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání, nebo splnění povinné školní docházky (výsledky z předchozího vzdělávání) čestným prohlášením, pokud doklad nemá (nevztahuje se na doložení zdravotní způsobilosti!).

Důležité upozornění: Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace.

Kontakt

Studijní oddělení:

✉ E-mail: studijni@ssemi.cz
✆ Telefon: +420 266 772 220
✆ Mobil: +420 774 260 758

Den otevřených dveří:

Zveme vás na den otevřených dveří. Můžete nahlédnout do výukových prostor, vidět ukázku studentských prací nebo mluvit s odbornými pedagogy.
Přehled termínů dnů otevřených dveří můžete vidět zde.

Podívejte se na virtuální prohlídku naší školy zde.