Multimediální tvorba

Home / Multimediální tvorba

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

O studijní oboru

Studijní obor Multimediální tvorba je brána do světa kreativity a vizuálního umění. Získáte dovednosti ve 3D graficenaučíte se vizualizaci a animaci objektů a komplexních scén, 2D grafice pro offlinenaučíte se branding a základy užité grafiky, 2D grafice pro onlinenahlédnete do oblasti návrhů reklamních kampaní a webdesignu, kresbě, fotografii, videoprodukci natočíte reklamní spoty nebo krátká audiovizuální díla.

Na studijní obor Multimediální tvorba se konají talentové zkoušky. Termín podání přihlášek ke studiu je do 30.11. (včetně) daného roku. Talentové zkoušky se konají mezi 2. a 15. lednem následujícího roku.

Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění v oblasti reklamy, tvorby animovaných i hraných filmů, webdesingu aj. nebo mohou pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Maturitní zkouška se koná z 1. Multimédia + Grafika a vizualizace ve 3D – písemná část a 2. Dějiny umění + Design a reklama – ústní část.

NÁZEV ŠVP: Vizualizace a počítačová grafika

DÉLKA STUDIA: 4 roky

FORMA STUDIA: Denní

KÓD STUDIA: 82-41-M / 17

ZPŮSOB PŘIJETÍ: Talentová zkouška

ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY: Maturitní zkouška

UČEBNÍ PLÁN: Ke stažení zde

PŘIHLÁŠKA: Ke stažení zde | Termín podání přihlášky: do 30.11.

HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ Z PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁNÍ: Ke stažení zde

PŘEVOD SLOVNÍHO HODNOCENÍ: Ke stažení zde

Procentuální obsazení oborů

Studijní obor multimediální tvorba je velmi komplexní a během studia si žáci vyzkouší širokou škálu oborů v oblasti multimédií. Představu o časové dotaci a jednotlivé zastoupení oborů za celé 4 roky studia můžete vidět zde.

Fotopraxe 90%
3D Grafika 80%
Videopraxe 70%
Design a reklama 55%
Kresba a navrhování 40%

Ukázka prací studentů

Klauzurní práce

U předmětů určených ŠVP v oboru MT je součástí klasifikace také klasifikace z komisionální zkoušky. V případě hodnocení klauzurní zkoušky stupněm nedostatečný nebo při neúčasti na zkoušce, koná žák náhradní klauzurní zkoušku v termínu opravných zkoušek a do jejího úspěšného vykonání je z hlavního předmětu zkoušky neklasifikován.

Hlavní předměty klauzurní zkoušky dle ročníku:

I. Ročník – Kresba/malba | Odpovědná osoba: Mgr. Karel Kárász
II. Ročník – Design a reklama | Odpovědná osoba: Martina Vedralová
III. Ročník – Filmová tvorba | Odpovědná osoba: BcA. Martina Vedralová
IV. Ročník – Propagace závěrečného portfolia | Odpovědná osoba: Mgr. Adriana Takáčová

Cíle práce: Cílem klauzurní práce je ověření schopnosti žáků zpracovat zadané téma z oblasti profilujících (odborných) předmětů. Z toho vyplývá, že tyto práce jsou komplexní a spojují znalosti a dovednosti žáka z několika předmětů. Vzhledem k rozsahu díla je nutné, aby žák pracoval na práci nejen v hodinách jednotlivých předmětů, ale samozřejmě i doma.

Zadání práce: Zadání klauzurních prací bude stanoveno první týden v únoru, témata klauzurních prací budou zveřejněna i na webu školy. Odevzdání, hodnocení (klauzury) a prezentace prací se pak uskuteční první týden v červnu. Bližší informace ke konkrétní klauzurní práci jsou k dispozici u odpovědné osoby pro klauzurní práci v daném ročníku.

Zpětná vazba: Klauzurní práce je součástí systému hodnocení výsledků práce žáků za určité období.

KLAUZURNÍ PRÁCE PRO IV. Ročník

Ve 4.ročníku je náplní klauzurní práce vždy odevzdání portfolia 20 vlastních prací, která má předepsány tyto parametry:

 • Titulní strana podle předepsané šablony, 20 listů A4 obsahu
 • Na každé straně jedna práce ze všech oblastí tvorby za uplynulé 4 roky studia
  • Kresba
  • Corporate identity jedné společnosti na 2 listy
  • Modelování v 3D
  • Grafický design
  • Fotografie
  • Počítačová grafika
 • Předepsaný rozsah –2 práce z každé oblasti (mimo CI) + 8 prací dle vlastního výběru
 • U každé práce bude uveden název, téma, technika, datum vytvoření, ročník a předmět. Práce budou řazeny podle oblastí

Součástí klauzurní práce bude prezentace portfolia v PowerPointu před komisí. Portfolio žáci odevzdají nejpozději do konce března, prezentace proběhnou 3.týden v dubnu.

Nejčastěji kladené otázky

Uchazeč musí mít alespoň základní výtvarné nadání a projevit umělecké cítění. Pokročilou kresbu se u nás žáci naučí.

Přípravné kurzy na talentové zkoušky neorganizujeme.

Žák nemusí mít vlastní fotoaparát, ale je to velice žádoucí pro realizaci domácích prací a sebezdokonalování se. Škola má dostatek vlastních fotoaparátů, které je ochotna zapůjčit na určitou dobu.

Doporučené požadavky na konfiguraci počítače pro využití uvedených aplikací jsou k dispozici na webových stránkách výrobců používaných softwaru:

Adobe Creative Cloud, Blender

Žáci obdrží zdarma studentské licence na programy: Office 365, Adobe, Blender, Bakaláři, Moodle

Otevíráme 1 třídu o celkovém počtu 30 žáků. Na řadu odborných předmětů třída dělí na 2 skupiny. Žáci nemají kmenovou třídu, tzn. že na každý předmět mění učebnu dle platného rozvrhu.

2024 95 uchazečů
2023 108 uchazečů
2022 88 uchazečů
2021 49 uchazečů

 

Potvrzení od lékaře není potřeba.

Žáci 2. a 3. ročníku absolvují během studia 14 dní praxe ve specializovaných firmách, reklamních agenturách, televizních studiích apod. Žáci si odbornou praxi hledají sami podle vlastního zaměření. V případě, že žák si odbornou praxi nenajde, škola mu místo přidělí nebo řeší alternativním způsobem.

V případě talentové zkoušky není státní jednotná zkouška povinná.

Podmínky pro přijetí

Obecné informace:

Termín pro podání přihlášky je do 30.11. Talentové zkoušky se konají mezi 2. a 15. lednem následujícího roku.

Zaslání pozvánek k talentové zkoušce včetně podrobných informací, přihlašovacími údaji do systému Moodle, pokyny k talentovým zkouškám a přesným časovým určením ústního pohovoru bude zajištěno v termínu do 9.12.

Termíny odevzdání vlastních prací: 20.12.2023 do 16:00

Termíny konání talentové zkoušky: 3.1., 4.1., 5.1., 8.1., 10.1. | 2023

Do přihlášky žák závazně zapíše, který z uvedených termínů preferuje.

Podmínkou pro nástup do 1. ročníku je úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ.

 1. Pozvánka k talentovým zkouškám bude odeslána formou doporučeného dopisu. Očekávat ho můžete v 1. polovině prosince.
 2. Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
 3. Při shodě bodového výsledku je rozhodující hodnocení z rozhovoru s komisí. Pokud dojde ke shodě i v tomto bodu, potom rozhodne lepší součet bodů za výtvarnou činnost ve škole a fotografie ve škole.

Talentová zkouška nesmí být ovlivňována politickými, rasovými, xenofobními, sexuálními a dalšími společensky nevhodnými motivy.

Popis průběhu talentové zkoušky:

Talentová zkouška na studijní obor Multimediální tvorba (82-41-M/17) skládá z několika částí:

I. Část (uchazeč odevzdává předem):

Prospěch na ZŠ (0 – 15 bodů): Uchazeč odevzdá společně s přihláškou vysvědčení ze všech předmětů za 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ. Bodován bude celkový průměr ze všech ročníků a to za 1. i 2. pololetí. Uchazeči, kteří již ukončili ZŠ, odevzdají vysvědčení z 1. a 2. pololetí 9. ročníku.

Motivační dopis (0 – 10 bodů): Uchazeč popíše důvod, proč má zájem o studium tohoto oboru, jaké výtvarné činnosti se věnuje a kde se vidí v budoucnosti.

Vlastní portfolio (0 – 35 bodů): Uchazeč vypracuje prezentaci (doporučený rozsah 10 – 20 slidů) s výběrem svých nejlepších prací z oblastí: kresba a malba, fotografie, 2D nebo 3D grafika, videotvorba nebo jakákoliv jiná umělecká činnosti (podmínkou není obsáhnout každou oblast, ale komplexita portfolia se bere v potaz). Tuto prezentaci bude prezentovat při ústním pohovoru s talentovou komisí, který bude činit 15 minut (této časové dotaci je třeba přizpůsobit prezentaci). Datová velikost prezentace činí max. 50 MB.

II. Část (uchazeč odevzdává v den konání termínů zkoušky):

Výtvarná činnost (0 – 20 bodů): Zpracování výtvarného zadání vlastními výtvarnými potřebami (pastely, tužky, fixy, materiály na koláž, úhel, aj.) nebo zapůjčenými výtvarnými potřebami. Časová náročnost: 70 minut.

Fotografická činnost (0 – 20 bodů): Zpracování fotografického zadání vlastním fotoaparátem nebo mobilním telefonem. Časová náročnost: 30 minut Hodnoceny nebudou technické parametry fotografie. Uchazeč vybere 5 nejpovedenějších snímků, které odevzdá ve formátu JPG (pomocí USB, SD karty nebo e-mailem) odpovědnému učiteli.

Ústní pohovor: Závěrečnou částí talentové zkoušky je obhajoba prezentace vlastního portfolia a ústní pohovor s talentovou komisí. Uchazeč může předložit i práce, které nejsou obsažené v odevzdaném portfoliu (například kresba, malba nebo jiná umělecká činnost). Délka ústního pohovoru je 15 minut.

Výsledné hodnocení je na základě součtu bodů všech kategorií. Maximální počet bodů je 100.

Podmínky pro přijetí – pro cizince

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro uchazeče ze zahraničí:

Za osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se považují všichni uchazeči o střední vzdělání, kteří spolu s přihláškou ke střednímu vzdělávání předloží doklad o vzdělávání ve škole mimo území české republiky. Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve škole v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku (např. 1.pololetí 9. třídy).

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (Český jazyk a literatura).

Přijímací zkoušku z českého jazyka nahradí ústní pohovor před komisí, která ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro studium maturitních oborů.

Dokumenty potřebné pro přijetí uchazečů dlouhodobě pobývající v zahraničí

Splnění povinné školní docházky se dokládá předložením příslušných dokladů, resp. dvou posledních vysvědčení dokládajících povinnou školní docházku po dobu 9 let.

Ostatní vysvědčení (doložení 9 let trvání) –vysvědčení ze dvou posledních let vzdělávání+ překlad (nemusí být úředně ověřený).

Informace k přijímací zkoušce, dle ustanovení § 5a zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů:

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

FORMULÁŘ K PROMINUTÍ ZKOUŠEK Z ČESKÉHO JAZYKA: Ke stažení zde

Dokumenty potřebné pro přijetí uchazečů dlouhodobě pobývající v zahraničí:

Splnění povinné školní docházky se dokládá předložením příslušných dokladů, resp. dvou posledních vysvědčení dokládajících povinnou školní docházku po dobu 9 let.

Ostatní vysvědčení (doložení 9 let trvání) –vysvědčení ze dvou posledních let vzdělávání+ překlad (nemusí být úředně ověřený).

Dle Lex Ukrajina v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání může cizinec s dočasnou ochranou nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání, nebo splnění povinné školní docházky (výsledky z předchozího vzdělávání) čestným prohlášením, pokud doklad nemá (nevztahuje se na doložení zdravotní způsobilosti!).

Důležité upozornění: Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace.

Ukázka portfolií úspěšných uchazečů

Kontakt

Studijní oddělení:

✉ E-mail: studijni@ssemi.cz
✆ Telefon: +420 266 772 220
✆ Mobil: +420 774 260 758

Den otevřených dveří:

Zveme vás na den otevřených dveří. Můžete nahlédnout do výukových prostor, vidět ukázku studentských prací nebo mluvit s odbornými pedagogy.
Přehled termínů dnů otevřených dveří můžete vidět zde.

Podívejte se na virtuální prohlídku naší školy zde.