Informace pro uchazeče

 

Kritéria přijetí ke studiu

Čtyřleté maturitní obory

18-20-M/01 Informační technologie,  (vzdělávací program Softwarové aplikace a programování )

 26-41-M/01 Elektrotechnika(vzdělávací program  Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie)

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (vzdělávací program  Elektronik pro informační a komunikační techniku)

U těchto oborů se konají jednotné písemné testy z matematiky a českého jazyka, které vyhlásilo MŠMT a jsou organizovány společností CERMAT.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pondělí 3. května 2021

2. termín: úterý 4. května 2021.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 2. června 2021

2. termín: čtvrtek 3. června 2021

Maximální počet bodů z obou testů je 100 (matematika 50 bodů, český jazyk 50 bodů). Výsledek této zkoušky se podílí na celkovém výsledku přijímacího řízení  60%.

2. Uchazeči budou dále přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kriterií :
a) Průměrný prospěch ze všech předmětů za první pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.
b) U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů  za 2. pololetí  8. ročníku a první pololetí 9. ročníku.
c) Průměrný prospěch v 9. ročníku z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika (s dvojnásobným  započítáváním hodnocení z M a Fy).

Za prospěch v bodech a) nebo b) lze získat maximálně 50 bodů, za prospěch v bodě c) lze získat maximálně 50 bodů, celkem tedy lze za prospěch získat 100 bodů. Toto kritérium se podílí na celkovém výsledku přijímací zkoušky 40%.

Výsledky budou pod registračním číslem zveřejněny na webových stránkách školy a ve vstupní hale školy dne 21.5.2021.

Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa u každého oboru.

Podmínkou nástupu do 1. ročníku je úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ.

V souladu s § 60b odst.5 školského zákona nekonají uchazeči – cizinci, na které se vztahuje §20 odst.4, na základě předložené žádosti jednotnou zkoušku z předmětu ČJL. Znalost ČJ bude ověřena pohovorem, ke kterému bude uchazeč pozván. Tato podmínka je stanovena pro všechna kola přijímacího řízení.

V souladu s §60b odst.4 školského zákona rozhodne ředitel školy na základě žádosti žáka ( zákonného zástupce) a podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

82-41-M/17 Multimediální tvorba (vzdělávací program Vizualizace a počítačová grafika)

Zaslání pozvánek s podrobnými informacemi, pokyny k talentovým zkouškám a přesným časovým určením ústního pohovoru bude zajištěno v termínu do 6. 12. 2021.

Termín odevzdání povinné práce k talentovým zkouškám: 20. 12. 2021 do 16, 00 hodin.

Termíny konání talentové zkoušky:

I. 3.-6.1.2022

Do přihlášky žák závazně zapíše, který z uvedených termínů si zvolil a na toto datum obdrží pozvánku.

Kritéria pro 1. kolo talentových a přijímacích zkoušek oboru: 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA

a) Motivační dopis – uchazeč popíše důvod, proč právě tento obor, jaké výtvarné nebo umělecké činnosti se věnuje, kde se vidí v budoucnosti.

b) Vypracuje prezentaci složenou ze svého portfolia v power pointu

Toto odevzdá elektronicky na základě přihlašovacích údajů, které obdrží po odevzdání přihlášky.

V den konání talentové zkoušky se dostaví v určeném termínu do školy

Přinese si sebou vhodné výtvarné pomůcky, tedy pastelky, pastely, tužky, fixy, nebo materiály na tvorbu koláže. Možností je celá škála, iniciativě se meze nekladou.

Žáci dostanou časový prostor 90 minut, kdy budou mít za úkol vytvořit vlastní výtvarné dílo. Téma je libovolné a forma zpracování také. Po skončení samostatné práce následuje přestávka 15 minut.

Následně žák vypracuje kratičký osobnostní test.

Posledním bodem je rozhovor s komisí – motivace, přehled vlastních prací z oblasti výtvarné tvorby. Uchazeč předloží své nejlepší samostatné práce, například fotografie a videa. Obojí může být z mobilního telefonu, jedná se především o nápad, myšlenku.

Prospěch na základní škole je posuzován následujícím způsobem:

a)         Průměrný prospěch ze všech předmětů z 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy.

U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 1. a 2. pololetí 9. ročníku.

Z celkového počtu 110 možných bodů lze získat:

a)    80 bodů – výsledek talentové zkoušky

b)    15 bodů – prospěch na základní škole

c)    15 bodů – výtvarná práce v den konání talentové zkoušky

Délka rozhovoru je cca 10 minut.

Hodnocení je na základě součtu bodů všech kategorií.

Podmínkou nástupu do 1. ročníku je úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ.

Tříletý učební obor

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (vzdělávací program   Mechanik elektronických zařízení)

1. Přijímací řízení bude probíhat bez písemných zkoušek.

2. Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kriterií:
3. a) Průměrný prospěch ze všech předmětů za první pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.
U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku.
b) Průměrný prospěch v 9. ročníku z předmětů český jazyk, matematika, fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).
U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, za první pololetí 9. ročníku z předmětů česky jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).

Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa u každého oboru.

Podmínkou nástupu do 1.ročníku je úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ.

Výsledky budou pod registračním číslem zveřejněny na webových stránkách školy a ve vstupní hale školy dne 19.5.2021

Dvouleté nástavbové studium (pro absolventy  všech tříletých učebních oborů)

68-42-L/51 Bezpečnostní služby – nástavbové studium

1. Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kritérií:
a) Výsledek jednotných přijímacích zkoušek z Matematiky a Českého jazyka a literatury (podíl na celkovém hodnocení je 60%).
b) Celkový průměrný prospěch v první pololetí 3. ročníku a průměrný prospěch z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika.
U uchazečů, kteří jsou již absolventy tříletých oborů, bude brán v úvahu celkový průměrný prospěch u uvedených předmětů z prvního pololetí 3. ročníku a prospěch z předmětů výše uvedených.

Podíl na celkovém hodnocení je 40 %. V případě shodných výsledků bude dána přednost žákům naší školy.

Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa.

Na toto přijímací řízení se vztahují všechny další podmínky, které jsou uvedeny u oborů s maturitní zkouškou.

Zkrácené kombinované studium

26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje (1 rok, střední vzdělání s výučním listem)
1. Přijímací řízení bude probíhat bez písemných zkoušek.
2. Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle  celkového průměrného hodnocení v předmětech z maturitního vysvědčení.
3. Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa.