Informace pro uchazeče

Kritéria přijetí ke studiu

Čtyřleté maturitní obory

18-20-M/01 Informační technologie,  (vzdělávací program Softwarové aplikace a programování )

26-41-M/01 Elektrotechnika(vzdělávací program  Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie)

26-41-L+H/01 Mechanik elektrotechnik (vzdělávací program  Elektronik pro informační a komunikační techniku a automatizaci)

U těchto oborů se koná jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Do kdy je nutné podat přihlášku

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na dvě střední školy nebo dva maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy.

Termín pro podání přihlášky

je do 1. března 2023 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým, zeleným a hnědým podtiskem)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2022/2023. Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023

2. termín: pátek 14. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 10. května 2023

2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2023 podle § 6 2 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2023 podle § 8 8 odst. 2 školského zákona.

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a v 2. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou.

Podání omluvy

Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se do 3 dnů omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

Jednotné testy

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

Časový limit a povolené pomůcky

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minutPovolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

DIDAKTICKÝ TEST VYMEZENÝ ČAS POVOLENÉ POMŮCKY
Český jazyk a literatura 60 minut Modře či černě píšící propisovací tužka
Matematika 70 minut Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení.

Hodnocení zkoušky

Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání koná, je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání školy zohledňují i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů, umístění na různých soutěžích a olympiádách apod. V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. střední školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.

Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce nejpozději 28. dubna 2023. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

Centrum poskytuje výsledky jednotné přijímací zkoušky pouze středním školám. O způsobu poskytnutí výsledků uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel střední školy.

Prospěchové kritérium pro maturitní obory:

    1. a) Průměrný prospěch ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.
    1. U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.
    1. b) Průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).
    U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, za 1. pololetí 9. ročníku z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).

Za prospěch v bodě a) lze získat maximálně 50 bodů, za prospěch v bodě b) lze získat maximálně 50 bodů, celkem tedy lze za prospěch získat 100 bodů. Toto kritérium se podílí na celkovém výsledku přijímací zkoušky 40 %.

U oborů  Elektrotechnika a  Mechanik elektrotechnik je nutné Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro uchazeče ze zahraničí

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (Český jazyk a literatura).

Přijímací zkoušku z českého jazyka nahradí ústní pohovor před komisí, která ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro studium maturitních oborů.

Dokumenty potřebné pro přijetí uchazečů dlouhodobě pobývající v zahraničí:

Úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky se dle § 108 školského zákona dokládá uznáním rovnocennosti nebo uznáním platnosti zahraničního vysvědčení v České republice.

Ostatní vysvědčení (doložení 9 let trvání) – originál vysvědčení + úředně ověřený překlad (NE NOSTRIFIKACI).

Informace k přijímací zkoušce, dle ustanovení § 5a zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů:

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Důležité upozornění: Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace.

Čtyřleté maturitní obory

82-41-M/17 Multimediální tvorba (vzdělávací program Vizualizace a počítačová grafika)

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 30.11.2023

Zaslání pozvánek s podrobnými informacemi, přihlašovacími údaji do Moodle, pokyny k talentovým zkouškám a přesným časovým určením ústního pohovoru bude zajištěno v termínu do 9. 12. 2023.

Termín odevzdání vlastních prací: 20. 12. 2023 do 16, 00 hodin.

Termíny konání talentové zkoušky:

3.- 5. 1.2024 a následující týden 8. 1. a 10. 1. 2024

Do přihlášky žák závazně zapíše, který z uvedených termínů preferuje.

Kritéria pro 1. kolo talentových a přijímacích zkoušek oboru:

TALENTOVÁ ZKOUŠKA obor 82-41-M/17

a) Motivační dopis – uchazeč popíše důvod, proč si zvolil právě tento obor, jaké výtvarné nebo umělecké činnosti se věnuje, kde se vidí v budoucnosti.

Bodová škála 0-10 bodů

b) Vypracuje prezentaci složenou ze svého portfolia v PowerPointu

Prezentaci uchazeč použije při závěrečném rozhovoru s komisí. V prezentaci je vhodné předvést práce o kterých se uchazeč domnívá, že jsou jeho nejlepší. Uchazeč odevzdá prezentaci elektronicky na základě přihlašovacích údajů, které obdrží po odevzdání přihlášky. Při ústním rozhovoru s komisí prezentaci použije. Doporučený rozsah cca 10 slides. Rozsah prezentace maximálně 50 MB.

Hodnocení prezentace proběhne v rámci závěrečného pohovoru s komisí.

Motivační dopis a vypracovanou prezentaci odevzdá do 20. 12. 2023 na Moodle, dle pokynů.

Praktická výtvarná část:

c) V den konání talentové zkoušky se uchazeč dostaví v určeném termínu do školy do bílého domu učebna 812.

Činnost ve třídě bude řídit určený učitel.

První skupina uchazečů se dostaví v příslušný den v 8:00 hod. do učebny 812, ve které obdrží pokyny pro první část talentové zkoušky, na které začnou pracovat cca od 8:10 hod. Čas na zpracování první části talentové zkoušky je stanoven na 70 minut.

Uchazeč si sebou přinese vhodné výtvarné pomůcky, na které je zvyklý, tedy pastelky, pastely, tužky, fixy, nebo materiály na tvorbu koláže.

Téma je libovolné a forma zpracování také. Zadané budou minimální požadavky.

Bodová škála 0-20 bodů.

Po skončení samostatné práce následuje přestávka 15 minut.

Další skupina nastoupí podle času uvedeném na pozvánce.

Praktická fotografická část:

Po přestávce, cca v 9:40 hod., přejde první skupina k druhé části talentové zkoušky – fotografování. Uchazeči vlastním mobilem případně zapůjčeným fotoaparátem vytvoří 5 snímků, které budou ve formátu JPG a tyto odevzdají komisaři v učebně k vyhodnocení a to nejlépe na flash disku nebo paměťové kartě.

Snímky budou z prostředí školní zahrady, v případě nepříznivého počasí z budovy školy.

Čas na zpracování druhé části talentové zkoušky byl stanoven na 30 minut.

Bodová škála 0-20 bodů.

Prospěch na základní škole je posuzován následujícím způsobem:

a) Průměrný prospěch ze všech předmětů z 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy.

U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 1. a 2. pololetí 9. ročníku.

– viz tabulka s body:

Bodová škála 0-15 bodů

Závěrečným bodem je rozhovor s komisí – zde bude hovořeno o motivačním dopisu vlastní prezentace, kterou uchazeč odevzdal v prosinci. Uchazeč předloží své nejlepší samostatné práce, například fotografie, videa, 2 D, 3 D grafika nebo modely. Obojí může být z mobilního telefonu, ale uloženo na flash disk, aby komise mohla obrázky vidět na velké ploše, jedná se především o nápad, myšlenku. Délka rozhovoru je cca 15 minut.

Uchazečům doporučujeme, aby elektronické výstupy svých prací přinesli na USB-flash.

Bodová škála: 0-35 bodů

Výsledné hodnocení je na základě součtu bodů všech kategorií. Maximální počet bodů je 100.

Podmínkou nástupu do 1. ročníku je úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ.

Talentová zkouška nesmí být ovlivňována politickými, rasovými, xenofobními, sexuálními a dalšími společensky nevhodnými motivy.

1. Pozvánka k talentovým zkouškám bude odeslána formou doporučeného dopisu. Očekávejte ho v první dekádě prosince.

2. Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.

3. Při shodě bodového výsledku je rozhodující hodnocení z rozhovoru s komisí. Pokud dojde ke shodě i v tomto bodu, potom rozhodne lepší součet bodů za výtvarnou činnost ve škole a fotografie ve škole.

Tříletý učební obor

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (vzdělávací program   Mechanik elektronických zařízení)

1. Přijímací řízení bude probíhat bez písemných zkoušek.

2. Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kriterií:

3. a) Průměrný prospěch ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.
U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 1. pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku.

b) Průměrný prospěch v 9. ročníku z předmětů český jazyk, matematika, fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy). U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, za první pololetí 9. ročníku z předmětů česky jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).
4. S přihláškou předloží lékařský posudek.

Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa u každého oboru.

Podmínkou nástupu do 1.ročníku je úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ.

Výsledky budou pod registračním číslem zveřejněny na webových stránkách školy a ve vstupní hale školy dne 24.4.2023

Dvouleté nástavbové studium (pro absolventy  všech tříletých učebních oborů)

68-42-L/51 Bezpečnostní služby – nástavbové studium

1. Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kritérií:
a) Výsledek jednotných přijímacích zkoušek z Matematiky a Českého jazyka a literatury (podíl na celkovém hodnocení je 60%).
b) Celkový průměrný prospěch v první pololetí 3. ročníku a průměrný prospěch z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika.
U uchazečů, kteří jsou již absolventy tříletých oborů, bude brán v úvahu celkový průměrný prospěch u uvedených předmětů z prvního pololetí 3. ročníku a prospěch z předmětů výše uvedených.

Podíl na celkovém hodnocení je 40 %. V případě shodných výsledků bude dána přednost žákům naší školy.

S přihláškou je nutné předložit Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa.

Na toto přijímací řízení se vztahují všechny další podmínky, které jsou uvedeny u oborů s maturitní zkouškou.

Zkrácené kombinované studium

26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje (1 rok, střední vzdělání s výučním listem)

1. Přijímací řízení bude formou školní přijímací zkoušky z Českého jazyka a Matematiky.

Zkouška se uskuteční ve dnech 25. dubna 2023 nebo 26. dubna 2023, uchazeči budou písemně vyzváni k účasti na zkoušce.

2. Dalším kritériem pro přijetí v rámci stanovené kvóty pořadníku sestaveného dle celkového průměrného hodnocení v předmětech z maturitního vysvědčení nebo závěrečného vysvědčení učňovského oboru.

3. Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa.