Kritéria přijetí ke studiu

Čtyřleté maturitní obory

18-20-M/01 Informační technologie,  (vzdělávací program Softwarové aplikace a programování )

 26-41-M/01 Elektrotechnika(vzdělávací program  Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie)

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (vzdělávací program  Elektronik pro informační a komunikační techniku)

1. U těchto oborů je povinné absolvování jednotných písemných testů z matematiky a českého jazyka, které vyhlásilo MŠMT a jsou organizovány společností CERMAT. Termín zkoušek je pro tento školní rok určen na 14. a 15.dubna 2020.  Maximální počet bodů z obou testů je 100 (matematika 50 bodů, český jazyk 50 bodů). Výsledek této zkoušky se podílí na celkovém výsledku přijímacího řízení  60%.

2. Uchazeči budou dále přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kriterií :
a) Průměrný prospěch ze všech předmětů za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.
b) U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů  za 2. pololetí  8. ročníku a obě pololetí 9. ročníku.
c) Průměrný prospěch v 9. ročníku z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika (s dvojnásobným  započítáváním hodnocení z M a Fy).

Za prospěch v bodech a) nebo b) lze získat maximálně 50 bodů, za prospěch v bodě c) lze získat maximálně 50 bodů, celkem tedy lze za prospěch získat 100 bodů. Toto kritérium se podílí na celkovém výsledku přijímací zkoušky 40%.

Výsledky budou pod registračním číslem zveřejněny na webových stránkách školy a ve vstupní hale školy dne 30.4.2019.

Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa u každého oboru.

Podmínkou nástupu do 1. ročníku je úspěšné ukončení 9.ročníku ZŠ.

V souladu s § 60b odst.5 školského zákona nekonají uchazeči – cizinci, na které se vztahuje §20 odst.4, na základě předložené žádosti jednotnou zkoušku z předmětu ČJL. Znalost ČJ bude ověřena pohovorem, ke kterému bude uchazeč pozván. Tato podmínka je stanovena pro všechna kola přijímacího řízení.

V souladu s §60b odst.4 školského zákona rozhodne ředitel školy na základě žádosti žáka ( zákonného zástupce) a podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

82-41-M/17 Multimediální tvorba (vzdělávací program Vizualizace a počítačová grafika)

 Zaslání pozvánek s podrobnými informacemi, pokyny k talentovým zkouškám a přesným časovým určením ústního pohovoru bude zajištěno v termínu  do 6.12. 2019.

Termín odevzdání povinné práce k talentovým zkouškám: 20. 12. 2019

Termíny konání talentové zkoušky:

I. 8.-9.1.2020                                    II. 13.-14.1.2020

Do přihlášky žák závazně zapíše, který z uvedených termínů si zvolil a na toto datum obdrží pozvánku.

Kritéria pro 1. kolo talentových a přijímacích zkoušek oboru: 

TALENTOVÁ  ZKOUŠKA

a) Povinná praktická část

Zadání :

Zadané téma zpracujete ve dvou rovinách – literární a výtvarné.
Literární zpracování :

Námět na scénář filmu s daným tématem v libovolném žánru

Zpracování – délka 2 strany A4

Výtvarné zpracování:
1. Návrh filmového plakátu k danému námětu, ztvárněný libovolnou technikou a doplněný textem – předepsaný formát A4
2. 4 fotografie, kresby nebo grafiky, které ilustrují děj filmu – předepsaný formát A6, umístěné na jednu stranu A4
Téma pro přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021:

Voda v krajině

Informace ke zpracování a způsobu odevzdání práce jsou k dispozici po přihlášení v systému Moodle pro SŠ.

Kritéria pro 1. kolo talentových a přijímacích zkoušek oboru

a) Povinná praktická část talentové zkoušky

 Zadané téma zpracujete ve dvou rovinách – literární a výtvarné.

Literární zpracování: Námět na scénář filmu s daným tématem v libovolném žánru. Délka: 2 strany A4.

Výtvarné zpracování:

 1. Návrh filmového plakátu k danému námětu, ztvárněný libovolnou technikou doplněný textem – předepsaný formát A4.
 2. 4 fotografie, kresby nebo grafiky, které ilustrují děj filmu – předepsaný formát A6,umístěné na jednu stranu A4.

Obě části uchazeč odevzdá prostřednictvím systému Moodle do 20.12.2019 do 16 hodin.

b) Ústní pohovor

 1. obhajoba práce – prokázání výlučného autorství prací, návaznost literární a výtvarné části
 2. prezentace dosavadní vlastní tvorby v power pointu  – rozsah 5 minut
 3. rozhovor s komisí – motivace, přehled v oboru apod.

Ústní pohovor trvá 15 minut

K pohovoru přineste své dosavadní práce k nahlédnutí.

Kriteria pro vyhodnocení přijímacího řízení:

 1. prospěchové kritérium 
 2. výsledky talentové zkoušky
 3. účast ve výtvarných soutěžích – – 3. pořadí na krajské, celostátní nebo mezinárodní úrovni – doklad je třeba předložit spolu s přihláškou do 2.12., v odůvodněných případech (termín konání soutěže) nejpozději v den konání ústního pohovoru.

Bodové ohodnocení :

za bod 1)

a) průměrný prospěch ze všech předmětů za druhé pololetí 7. ročníku a 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy. U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku a obě pololetí 9. ročníku

b) průměrný prospěch za 2. pololetí v 8. ročníku z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika. U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, za 2. pololetí 9. ročníku z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika

Vypočtený celkový průměr z průměrů převedený na body dle tabulky maximální počet 15 bodů

průměr celkem bodů
1,00 – 1,10 15
1,11 – 1,20 14
1,21 – 1,30 13
1,31 – 1,40 12
1,41 – 1,50 11
1,51 – 1,60 10
1,61 – 1,70 9
1,71 – 1,80 8
1,81 – 1,90 7
1,91 – 2,00 6
2,01 – 2,20 5
2,21 – 2,40 4
2,41 – 2,60 3
2,61 – 2,80 2
2,81 – 3,00 1
3,01 a více 0

za bod 2)

a) literární část maximálně 25 bodů (nápad 15 bodů, úprava 5 bodů, zpracování 5 bodů)

b) výtvarná část maximálně 25 bodů (část 1. 15 bodů, část 2. 10 bodů – hodnotí se nápad, použitá technika a zpracování)

c) ústní pohovor maximálně 20 bodů (obhajoba 5 bodů, prezentace 10 bodů, rozhovor 5 bodů)

 maximální počet bodů 70

V případě, že za některou z dílčích částí zkoušky (literární, výtvarnou nebo ústní pohovor) obdrží uchazeč 0 bodů, hodnotí se, že u talentové zkoušky neuspěl.

V případě ústního pohovoru uchazeč získá celkově 0 bodů, jestliže je hodnocen 0 body v kterékoliv z jeho částí (obhajoba, prezentace, rozhovor).

za bod 3)  

a) krajská úroveň 1.-3. místo                    5 bodů

b) celostátní úroveň 1.-3. místo              10 bodů

c) mezinárodní úroveň 1.-3. místo         15 bodů

maximální počet bodů je 15 (počítá se pouze nejvyšší úroveň jedné soutěže)

Celkový maximální počet bodů je 100.

V případě rovnosti bodů rozhoduje:
1. počet dosažených bodů u talentové zkoušky
2. počet bodů za účast v soutěžích.

Podmínkou nástupu do 1. ročníku je úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ.

Tříletý učební obor

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (vzdělávací program   Mechanik elektronických zařízení)

Přijímací řízení bude probíhat bez písemných zkoušek.

Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kriterií:
a) Průměrný prospěch ze všech předmětů za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.
b) U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku a obě pololetí 9. ročníku.
c) Průměrný prospěch v 9. ročníku z předmětů český jazyk, matematika, fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).

Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa u každého oboru.

Podmínkou nástupu do 1.ročníku je úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ.

Výsledky budou pod registračním číslem zveřejněny na webových stránkách školy a ve vstupní hale školy dne 22.4.2019.

 Dvouleté nástavbové studium (pro absolventy  všech tříletých učebních oborů)

68-42-L/51 Bezpečnostní služby – nástavbové studium

U tohoto oboru je v 1.kole přijímacího řízení  povinné absolvování jednotných písemných testů z matematiky a českého jazyka, které vyhlásilo MŠMT a jsou organizovány společostí CERMAT. Termín zkoušek je pro tento školní rok určen na 12.4.2019 a 15.4.2019. Výsledek této zkoušky se podílí na celkovém výsledku přijímací zkoušky 60%.

Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle výsledku přijímací zkoušky a celkového průměrného prospěchu v 1. pololetí 3. ročníku a z průměru prospěchu v předmětech český jazyk, cizí jazyk a matematika. U uchazečů, kteří jsou již absolventy tříletých oborů, bude brán v úvahu celkový průměrný prospěch a prospěch z předmětů výše uvedených za 2. pololetí 3. ročníku.
V případě shodných výsledků bude dána přednost žákům naší školy.

Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa.

Na toto přijímací řízení se vztahují všechny další podmínky, které jsou uvedeny u oborů s maturitní zkouškou.

 Zkrácené kombinované studium

26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje (1 rok, střední vzdělání s výučním listem)

 1. Přijímací řízení bude probíhat bez písemných zkoušek.
 2. Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle  celkového průměrného hodnocení v předmětech z maturitního vysvědčení.
 3. Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa.