Informace pro uchazeče

Kritéria přijetí ke studiu

Pokyny k přijímacímu řízení na školní rok 2021/2022 (dle metodiky MŠMT, mimořádné opatření COVID-19)


Čtyřleté maturitní obory

18-20-M/01 Informační technologie,  (vzdělávací program Softwarové aplikace a programování )

 26-41-M/01 Elektrotechnika(vzdělávací program  Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie)

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (vzdělávací program  Elektronik pro informační a komunikační techniku)

U těchto oborů se konají jednotné písemné testy z matematiky a českého jazyka, které vyhlásilo MŠMT a jsou organizovány společností CERMAT.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pondělí 3. května 2021

2. termín: úterý 4. května 2021.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 2. června 2021

2. termín: čtvrtek 3. června 2021

Maximální počet bodů z obou testů je 100 (matematika 50 bodů, český jazyk 50 bodů). Výsledek této zkoušky se podílí na celkovém výsledku přijímacího řízení  60%.

2. Uchazeči budou dále přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kriterií :
a) Průměrný prospěch ze všech předmětů za první pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.
b) U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů  za 2. pololetí  8. ročníku a první pololetí 9. ročníku.
c) Průměrný prospěch v 9. ročníku z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika (s dvojnásobným  započítáváním hodnocení z M a Fy).

Za prospěch v bodech a) nebo b) lze získat maximálně 50 bodů, za prospěch v bodě c) lze získat maximálně 50 bodů, celkem tedy lze za prospěch získat 100 bodů. Toto kritérium se podílí na celkovém výsledku přijímací zkoušky 40%.

Výsledky budou pod registračním číslem zveřejněny na webových stránkách školy a ve vstupní hale školy dne 21.5.2021.

Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa u každého oboru.

Podmínkou nástupu do 1. ročníku je úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ.

V souladu s § 60b odst.5 školského zákona nekonají uchazeči – cizinci, na které se vztahuje §20 odst.4, na základě předložené žádosti jednotnou zkoušku z předmětu ČJL. Znalost ČJ bude ověřena pohovorem, ke kterému bude uchazeč pozván. Tato podmínka je stanovena pro všechna kola přijímacího řízení.

V souladu s §60b odst.4 školského zákona rozhodne ředitel školy na základě žádosti žáka ( zákonného zástupce) a podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

82-41-M/17 Multimediální tvorba (vzdělávací program Vizualizace a počítačová grafika)

Zaslání pozvánek s podrobnými informacemi, pokyny k talentovým zkouškám a přesným časovým určením ústního pohovoru bude zajištěno v termínu  do 7.12. 2020.

Termín odevzdání povinné práce k talentovým zkouškám: 18. 12. 2020 do 16, 00 hodin.

Termíny konání talentové zkoušky:

I. 4.-5.1.2021                                    II. 11.-12.1.2021

Do přihlášky žák závazně zapíše, který z uvedených termínů si zvolil a na toto datum obdrží pozvánku.

Kritéria pro 1. kolo talentových a přijímacích zkoušek oboru: 

TALENTOVÁ  ZKOUŠKA

a) Povinná praktická část

Zadání :

Zadané téma zpracujete ve dvou rovinách – literární a výtvarné.
Literární zpracování :

Námět na scénář filmu s daným tématem v libovolném žánru

Zpracování – délka 2 strany A4

Výtvarné zpracování:
1. Návrh filmového plakátu k danému námětu, ztvárněný libovolnou technikou a doplněný textem – předepsaný formát A4
2. 4 fotografie, kresby nebo grafiky, které ilustrují děj filmu – předepsaný formát A6, umístěné na jednu stranu A4
Téma pro přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021:

Sny

Informace ke zpracování a způsobu odevzdání práce jsou k dispozici po přihlášení v systému Moodle pro SŠ.

Kritéria pro 1. kolo talentových a přijímacích zkoušek oboru

a) Povinná praktická část talentové zkoušky

 Zadané téma zpracujete ve dvou rovinách – literární a výtvarné.

Literární zpracování: Námět na scénář filmu s daným tématem v libovolném žánru. Délka: 2 strany A4.

Výtvarné zpracování:
1. Návrh filmového plakátu k danému námětu, ztvárněný libovolnou technikou doplněný textem – předepsaný formát A4.
2. 4 fotografie, kresby nebo grafiky, které ilustrují děj filmu – předepsaný formát A6,umístěné na jednu stranu A4.
Obě části uchazeč odevzdá prostřednictvím systému Moodle do 18.12.2020 do 16 hodin.

b) Ústní pohovor
1. obhajoba práce – prokázání výlučného autorství prací, návaznost literární a výtvarné části
2. prezentace dosavadní vlastní tvorby v power pointu  – rozsah 5 minut
3. rozhovor s komisí – motivace, přehled vlastních prací z oblasti výtvarné tvorby. Uchazeč předloží své nejlepší samostatné práce.
Ústní pohovor trvá 15 minut

Kriteria pro vyhodnocení přijímacího řízení:
1. prospěchové kritérium 
2. výsledky talentové zkoušky
3. účast ve výtvarných soutěžích – – 3. pořadí na krajské, celostátní nebo mezinárodní úrovni – doklad je třeba předložit spolu se zpracovaným zadáním 18.12.2020, v odůvodněných případech (termín konání soutěže) nejpozději v den konání ústního pohovoru.

Bodové ohodnocení :

za bod 1)

a) průměrný prospěch ze všech předmětů za druhé pololetí 7. ročníku a 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy. U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku a obě pololetí 9. ročníku

b) průměrný prospěch za 2. pololetí v 8. ročníku z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika. U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, za 2. pololetí 9. ročníku z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika

Vypočtený celkový průměr z průměrů převedený na body dle tabulky maximální počet 15 bodů

průměr celkem bodů
1,00 – 1,10 15
1,11 – 1,20 14
1,21 – 1,30 13
1,31 – 1,40 12
1,41 – 1,50 11
1,51 – 1,60 10
1,61 – 1,70 9
1,71 – 1,80 8
1,81 – 1,90 7
1,91 – 2,00 6
2,01 – 2,20 5
2,21 – 2,40 4
2,41 – 2,60 3
2,61 – 2,80 2
2,81 – 3,00 1
3,01 a více 0

za bod 2)

a) literární část maximálně 25 bodů (nápad 15 bodů, úprava 5 bodů, zpracování 5 bodů)

b) výtvarná část maximálně 25 bodů (část 1. 15 bodů, část 2. 10 bodů – hodnotí se nápad, použitá technika a zpracování)

c) ústní pohovor maximálně 20 bodů (obhajoba 5 bodů, prezentace 10 bodů, rozhovor 5 bodů)

 maximální počet bodů 70

V případě, že za některou z dílčích částí zkoušky (literární, výtvarnou nebo ústní pohovor) obdrží uchazeč 0 bodů, hodnotí se, že u talentové zkoušky neuspěl.

V případě ústního pohovoru uchazeč získá celkově 0 bodů, jestliže je hodnocen 0 body v kterékoliv z jeho částí (obhajoba, prezentace, rozhovor).

za bod 3)  

a) krajská úroveň 1.-3. místo                    5 bodů

b) celostátní úroveň 1.-3. místo              10 bodů

c) mezinárodní úroveň 1.-3. místo         15 bodů

maximální počet bodů je 15 (počítá se pouze nejvyšší úroveň jedné soutěže)

Celkový maximální počet bodů je 100.

V případě rovnosti bodů rozhoduje:
1. počet dosažených bodů u talentové zkoušky
2. počet bodů za účast v soutěžích.

Podmínkou nástupu do 1. ročníku je úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ.

Tříletý učební obor

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (vzdělávací program   Mechanik elektronických zařízení)

1. Přijímací řízení bude probíhat bez písemných zkoušek.

2. Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kriterií:
3. a) Průměrný prospěch ze všech předmětů za první pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.
U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku.
b) Průměrný prospěch v 9. ročníku z předmětů český jazyk, matematika, fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).
U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, za první pololetí 9. ročníku z předmětů česky jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).

Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa u každého oboru.

Podmínkou nástupu do 1.ročníku je úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ.

Výsledky budou pod registračním číslem zveřejněny na webových stránkách školy a ve vstupní hale školy dne 19.5.2021

Dvouleté nástavbové studium (pro absolventy  všech tříletých učebních oborů)

68-42-L/51 Bezpečnostní služby – nástavbové studium

1. Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kritérií:
a) Výsledek jednotných přijímacích zkoušek z Matematiky a Českého jazyka a literatury (podíl na celkovém hodnocení je 60%).
b) Celkový průměrný prospěch v první pololetí 3. ročníku a průměrný prospěch z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika.
U uchazečů, kteří jsou již absolventy tříletých oborů, bude brán v úvahu celkový průměrný prospěch u uvedených předmětů z prvního pololetí 3. ročníku a prospěch z předmětů výše uvedených.

Podíl na celkovém hodnocení je 40 %. V případě shodných výsledků bude dána přednost žákům naší školy.

Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa.

Na toto přijímací řízení se vztahují všechny další podmínky, které jsou uvedeny u oborů s maturitní zkouškou.

Zkrácené kombinované studium

26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje (1 rok, střední vzdělání s výučním listem)
1. Přijímací řízení bude probíhat bez písemných zkoušek.
2. Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle  celkového průměrného hodnocení v předmětech z maturitního vysvědčení.
3. Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa.