Informace pro uchazeče

 

Kritéria přijetí ke studiu

Čtyřleté maturitní obory

18-20-M/01 Informační technologie,  (vzdělávací program Softwarové aplikace a programování )

26-41-M/01 Elektrotechnika(vzdělávací program  Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie)

26-41-L+H/01 Mechanik elektrotechnik (vzdělávací program  Elektronik pro informační a komunikační techniku a automatizaci)

U těchto oborů se koná jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Do kdy je nutné podat přihlášku

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na dvě střední školy nebo dva maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy.

Termín pro podání přihlášky

je do 1. března 2022 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým, zeleným a hnědým podtiskem)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2021/2022. Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: úterý 12. dubna 2022

2. termín: středa 13. dubna 2022

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: úterý 10. května 2022

2. termín: středa 11. května 2022

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena.

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a v 2. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou.

V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu 2021 do oboru/oborů Gymnázium se sportovní přípravou (na přihlášce s modrým podtiskem), a do 1. března 2022 podá další přihlášku/přihlášky do oboru/oborů s jednotnou přijímací zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole/školách, kde se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Toto pravidlo platí i v případě, kdy uchazeč na sportovním gymnáziu nevykoná úspěšně talentovou zkoušku.

Podání omluvy

Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

Upozornění

Novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s účinností od 1. října 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Jednotné testy

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

Časový limit a povolené pomůcky

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minutPovolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

DIDAKTICKÝ TEST VYMEZENÝ ČAS POVOLENÉ POMŮCKY
Český jazyk a literatura 60 minut Modře či černě píšící propisovací tužka
Matematika 70 minut Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení.

Hodnocení zkoušky

Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání koná, je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání školy zohledňují i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů, umístění na různých soutěžích a olympiádách apod. V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. střední školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.

Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce nejpozději 28. dubna 2022. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

Centrum poskytuje výsledky jednotné přijímací zkoušky pouze středním školám. O způsobu poskytnutí výsledků uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel střední školy.

Prospěchové kritérium pro maturitní obory:

  1. a) Průměrný prospěch ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.

U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

  1. b) Průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).

U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, za 1. pololetí 9. ročníku z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).

Za prospěch v bodě a) lze získat maximálně 50 bodů, za prospěch v bodě b) lze získat maximálně 50 bodů, celkem tedy lze za prospěch získat 100 bodů. Toto kritérium se podílí na celkovém výsledku přijímací zkoušky 40 %.

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro uchazeče ze zahraničí

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (Český jazyk a literatura).

Přijímací zkoušku z českého jazyka nahradí ústní pohovor před komisí, která ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro studium maturitních oborů.

Dokumenty potřebné pro přijetí uchazečů dlouhodobě pobývající v zahraničí:

Úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky se dle § 108 školského zákona dokládá uznáním rovnocennosti nebo uznáním platnosti zahraničního vysvědčení v České republice.

Ostatní vysvědčení (doložení 9 let trvání) – originál vysvědčení + úředně ověřený překlad (NE NOSTRIFIKACI).

 

82-41-M/17 Multimediální tvorba (vzdělávací program Vizualizace a počítačová grafika)

Zaslání pozvánek s podrobnými informacemi, pokyny k talentovým zkouškám a přesným časovým určením ústního pohovoru bude zajištěno v termínu do 6. 12. 2021.

Termín odevzdání povinné práce k talentovým zkouškám: 20. 12. 2021 do 16, 00 hodin.

Termíny konání talentové zkoušky:

I. 3.-6.1.2022

Do přihlášky žák závazně zapíše, který z uvedených termínů si zvolil a na toto datum obdrží pozvánku.

Kritéria pro 1. kolo talentových a přijímacích zkoušek oboru: 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA

a) Motivační dopis – uchazeč popíše důvod, proč právě tento obor, jaké výtvarné nebo umělecké činnosti se věnuje, kde se vidí v budoucnosti.

b) Vypracuje prezentaci složenou ze svého portfolia v power pointu

Toto odevzdá elektronicky na základě přihlašovacích údajů, které obdrží po odevzdání přihlášky.

V den konání talentové zkoušky se dostaví v určeném termínu do školy

Přinese si sebou vhodné výtvarné pomůcky, tedy pastelky, pastely, tužky, fixy, nebo materiály na tvorbu koláže. Možností je celá škála, iniciativě se meze nekladou.

Žáci dostanou časový prostor 90 minut, kdy budou mít za úkol vytvořit vlastní výtvarné dílo. Téma je libovolné a forma zpracování také. Po skončení samostatné práce následuje přestávka 15 minut.

Následně žák vypracuje kratičký osobnostní test.

Posledním bodem je rozhovor s komisí – motivace, přehled vlastních prací z oblasti výtvarné tvorby. Uchazeč předloží své nejlepší samostatné práce, například fotografie a videa. Obojí může být z mobilního telefonu, jedná se především o nápad, myšlenku.

Prospěch na základní škole je posuzován následujícím způsobem:

a)         Průměrný prospěch ze všech předmětů z 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy.

U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 1. a 2. pololetí 9. ročníku.

Z celkového počtu 110 možných bodů lze získat:

a)    80 bodů – výsledek talentové zkoušky

b)    15 bodů – prospěch na základní škole

c)    15 bodů – výtvarná práce v den konání talentové zkoušky

Délka rozhovoru je cca 10 minut.

Hodnocení je na základě součtu bodů všech kategorií.

Podmínkou nástupu do 1. ročníku je úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ.

Tříletý učební obor

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (vzdělávací program   Mechanik elektronických zařízení)

1. Přijímací řízení bude probíhat bez písemných zkoušek.

2. Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kriterií:

3. a) Průměrný prospěch ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.
U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 1. pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku.

b) Průměrný prospěch v 9. ročníku z předmětů český jazyk, matematika, fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy). U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, za první pololetí 9. ročníku z předmětů česky jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).
4. S přihláškou předloží lékařský posudek.

Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa u každého oboru.

Podmínkou nástupu do 1.ročníku je úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ.

Výsledky budou pod registračním číslem zveřejněny na webových stránkách školy a ve vstupní hale školy dne 22.4.2022

Dvouleté nástavbové studium (pro absolventy  všech tříletých učebních oborů)

68-42-L/51 Bezpečnostní služby – nástavbové studium

1. Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kritérií:
a) Výsledek jednotných přijímacích zkoušek z Matematiky a Českého jazyka a literatury (podíl na celkovém hodnocení je 60%).
b) Celkový průměrný prospěch v první pololetí 3. ročníku a průměrný prospěch z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika.
U uchazečů, kteří jsou již absolventy tříletých oborů, bude brán v úvahu celkový průměrný prospěch u uvedených předmětů z prvního pololetí 3. ročníku a prospěch z předmětů výše uvedených.

Podíl na celkovém hodnocení je 40 %. V případě shodných výsledků bude dána přednost žákům naší školy.

Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa.

Na toto přijímací řízení se vztahují všechny další podmínky, které jsou uvedeny u oborů s maturitní zkouškou.

Zkrácené kombinované studium

26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje (1 rok, střední vzdělání s výučním listem)

1. Přijímací řízení bude formou školní přijímací zkoušky.

Zkouška se uskuteční ve dnech 8. 6. 2022 nebo 9. 6. 2022, uchazeči budou písemně vyzváni k účasti na zkoušce.

2. Dalším kritériem pro přijetí v rámci stanovené kvóty pořadníku sestaveného dle celkového průměrného hodnocení v předmětech z maturitního vysvědčení nebo závěrečného vysvědčení učňovského oboru.

3. Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa.