Přijímací řízení


Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Praha 9, Novovysočanská 280/48
Ředitelka VOŠIS a SŠEMI vyhlašuje dne 9.6.2021 z důvodu doplnění kapacity 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro následující obory:

Kód a název oboru počet volných míst
Čtyřleté maturitní obory:
26-41-M/01 Elektrotechnika 0
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 0
Dvouletý nástavbový obor s maturitní zkouškou:
68-42-L/51 Bezpečnostní služby 3
Tříletý obor s výučním listem:
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 6

Termín odevzdání přihlášek je do 16. června 2021


Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, 26-41-M/01 Elektrotechnika, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 68-42-L/51 Bezpečnostní služby na školní rok 2021/2022 v prvním kole přijímacího řízení.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje a 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (zkrácené kombinované studium) na školní rok 2021/2022 v prvním kole přijímacího řízení.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání s talentovou zkouškou 82-41-M/17 Multimediální tvorba na školní rok 2021/2022 v prvním kole přijímacího řízení

Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/22

Pokyny k přijímacímu řízení na školní rok 2021/2022 (dle metodiky MŠMT, mimořádné opatření COVID-19)

Počty otevíraných tříd 1. ročníků ve školním roce 2021/2022 v denní formě studia 

 Kód oboru   Obor vzdělání   Počet žáků   Počet tříd  Forma vzdělání 
82-41-M/17  MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA (čtyřletý obor s maturitou)  30  1  denní 
18-20-M/01  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (čtyřletý obor s maturitou)  30 (60)  1*  denní 
26-41-M/01  ELEKTROTECHNIKA (čtyřletý obor s maturitou)  30 (60)  1*  denní 
26-41-L/01  MECHANIK ELEKTROTECHNIK (čtyřletý obor s maturitou)  30  1  denní 
26-52-H/01  ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE (tříletý obor s vyučením)  30  1  denní 
68-42-L/51  BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY (nástavbové studium pro absolventy tříletých uč. oborů vzdělání)  24  1  denní 
26-52-H/01  ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE (zkrácené studium)  30  1  kombinovaná 

*2 třídy budou otevřeny za předpokladu, že cílová kapacita školy nebude naplněna. 

 Přijímací řízení pro obor Multimediální tvorba 82-41-M/17 vzdělávací program Vizualizace a počítačová grafika 

Zaslání pozvánek s podrobnými informacemi, pokyny k talentovým zkouškám a přesným časovým určením ústního pohovoru bude zajištěno v termínu do 7.12. 2020. 

Termín odevzdání povinné práce k talentovým zkouškám: 18. 12. 2020 do 16.00 hodin. 

Termíny konání talentové zkoušky: 
I. 4.-5.1.2021                                    II. 11.-12.1.2021

Do přihlášky žák závazně zapíše, který z uvedených termínů si zvolil a na toto datum obdrží pozvánku. 

 Téma pro přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022:    Sny
 Informace ke zpracování a způsobu odevzdání práce jsou k dispozici po přihlášení v systému Moodle pro SŠ. 

 

Kritéria pro 1. kolo talentových a přijímacích zkoušek oboru:  

 a) Povinná praktická část talentové zkoušky

 Zadané téma zpracujete ve dvou rovinách – literární a výtvarné. 

Literární zpracování:Námět na scénář filmu s daným tématem v libovolném žánru. Délka: 2 strany A4. 

Výtvarné zpracování: 

  • Návrh filmového plakátu k danému námětu, ztvárněný libovolnou technikou doplněný textem – předepsaný formát A4.
  • 4 fotografie, kresby nebo grafiky, které ilustrují děj filmu – předepsaný formát A6,umístěné na jednu stranu A4.

Obě části uchazeč odevzdá prostřednictvím systému Moodle do 18.12.2020 do 16 hodin.

 b) Ústní pohovor

  • obhajoba práce – prokázání výlučného autorství prací, návaznost literární a výtvarné části 
  • prezentace dosavadní vlastní tvorby v power pointu – rozsah 5 minut 
  • rozhovor s komisí – motivace, přehled vlastních prací z oblasti výtvarné tvorby. Uchazeč předloží své nejlepší samostatné práce. 

Ústní pohovor trvá 15 minut, v případě zákazu vstupu do školy z důvodu Covid19 budou podmínky ústního pohovoru sděleny uchazeči prostřednictvím jeho účtu v Moodle. 

 Kritéria pro vyhodnocení přijímacího řízení: 
     1. prospěchové kritérium  
     2. výsledky talentové zkoušky 
     3. účast ve výtvarných soutěžích – 3. pořadí na krajské, celostátní nebo mezinárodní úrovni – doklad je třeba předložit spolu se zpracovaným zadáním 18.12.2020, v odůvodněných případech (termín konání soutěže) nejpozději v den konání ústního pohovoru. 

Bodové ohodnocení: 

1. a) průměrný prospěch ze všech předmětů za druhé pololetí 7. ročníku a první pololetí 8. ročníku základní školy. U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku 

    b) průměrný prospěch za1. pololetí v 8. ročníku z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika. U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, za první pololetí 9. ročníku z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika 

Vypočtený celkový průměr z průměrů převedený na body dle tabulky maximální počet 15 bodů 

průměr  celkem bodů 
1,00 – 1,10  15 
1,11 – 1,20  14 
1,21 – 1,30  13 
1,31 – 1,40  12 
1,41 – 1,50  11 
1,51 – 1,60  10 
1,61 – 1,70  9 
1,71 – 1,80  8 
1,81 – 1,90  7 
1,91 – 2,00  6 
2,01 – 2,20  5 
2,21 – 2,40  4 
2,41 – 2,60  3 
2,61 – 2,80  2 
2,81 – 3,00  1 
3,01 a více  0 

2a) literární část maximálně 25 bodů (nápad 15 bodů, úprava 5 bodů, zpracování 5 bodů) 

    b) výtvarná část maximálně 25 bodů (část 1. 15 bodů, část 2. 10 bodů – hodnotí se nápad, použitá technika a zpracování)

    c) ústní pohovor maximálně 20 bodů (obhajoba 5 bodů, prezentace 10 bodů, rozhovor 5 bodů)

maximální počet bodů 70 

V případě, že za některou z dílčích částí zkoušky (literární, výtvarnou nebo ústní pohovor) obdrží uchazeč 0 bodů, hodnotí se, že u talentové zkoušky neuspěl. 

V případě ústního pohovoru uchazeč získá celkově 0 bodů, jestliže je hodnocen 0 body v kterékoliv z jeho částí (obhajoba, prezentace, rozhovor). 

3a) krajská úroveň 1.-3. místo                   5 bodů 

    b) celostátní úroveň 1.-3. místo              10 bodů 

    c) mezinárodní úroveň 1.-3. místo         15 bodů 

maximální počet bodů je 15 (počítá se pouze nejvyšší úroveňjedné soutěže) 

Celkový maximální počet bodů je 100. 

V případě rovnosti bodů rozhoduje:
   1. počet dosažených bodů u talentové zkoušky
   2. počet bodů za účast v soutěžích. 

Podmínkou nástupu do 1. ročníku je úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ. 


Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2021/2022

Čtyřleté maturitní obory 

18-20-M/01 Informační technologie,(vzdělávací program Softwarové aplikace a programování) 

26-41-M/01 Elektrotechnika, (vzdělávací program Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie) 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, (vzdělávací program Elektronik pro informační a komunikační techniku) 

     1. U těchto oborů se konají jednotné písemné testy z matematiky a českého jazyka, které vyhlásilo MŠMT a jsou organizovány společností CERMAT.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny: 

 Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:  

     1. termín: pondělí 3. května 2021
     2. termín: úterý 4. května 2021.

 Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

     1. termín: středa 2. června 2021
     2. termín: čtvrtek 3. června 2021

 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění novely č.167/2018 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., ve znění novely č. 243/2017 Sb. o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách stanovuji podmínky pro přijímací řízení na školní rok 2021/2022 do VOŠIS a SŠEMI Novovysočanská 280/48, Praha 9 takto: 

 Obory vzdělání: 

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA  

26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK   

Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kritérií: 
     1. Výsledek jednotných přijímacích zkoušek z Matematiky a Českého jazyka a literatury (podíl na celkovém hodnocení je 60 %)
     2. Prospěch na základní škole (podíl na celkovém hodnocení uchazeče je 40 %)
     3.a) Průměrný prospěch ze všech předmětů za první pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku základní školy.
          U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů  za 2. pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku.
        b) Průměrný prospěch za první pololetí v 9. ročníku z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika (s dvojnásobným  započítáváním hodnocení z M a Fy).
          U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, za první pololetí 9. ročníku z předmětů česky jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a F). 
Za prospěch v bodě a) lze získat maximálně 50 bodů, za prospěch v bodě b) lze získat maximálně 50 bodů, celkem tedy lze za prospěch získat 100 bodů. Toto kritérium se podílí na celkovém výsledku přijímací zkoušky 40 %. 

 Výsledky budou pod registračním číslem zveřejněny na webových stránkách školy a ve vstupní hale školy dne 21.5.2021. 

 Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa u každého oboru. 

 Podmínkou nástupu do 1. ročníku je úspěšné ukončení 9.ročníku ZŠ. 

 V souladu s § 60 b odst.5 školského zákona nekonají uchazeči – cizinci, na které se vztahuje §20 odst.4, na základě předložené žádosti jednotnou zkoušku z předmětu ČJL. Znalost ČJ bude ověřena pohovorem, ke kterému bude uchazeč pozván. Tato podmínka je stanovena pro všechna kola přijímacího řízení. 

 V souladu s § 60 b odst.4 školského zákona rozhodne ředitel školy na základě žádosti žáka (zákonného zástupce) a podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky. 

 Obor vzdělání: 

26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE 
     1.Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek. 
     2.Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kritérií: 
     3.a) Průměrný prospěch ze všech předmětů za první pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku  základní školy.
          U uchazečů, kteří již ukončili základní školu,  průměrný prospěch ze všech předmětů za 2. pololetí  8. ročníku  a první pololetí 9. ročníku.
        b) Průměrný prospěch v  9.ročníku z předmětů český jazyk, matematika, fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).
          U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, za první pololetí 9. ročníku z předmětů česky jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy)  Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa u každého oboru. 

 Podmínkou nástupu do 1.ročníku je úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ. 

Výsledky budou pod registračním číslem zveřejněny na webových stránkách školy a ve vstupní hale školy dne 19.5.2021

 68-42-L/51 BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY (nástavbové studium)  
      1. Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kritérií:
        a) Výsledek jednotných přijímacích zkoušek z Matematiky a Českého jazyka a literatury (podíl na celkovém hodnocení je 60%).
        b) Celkový průměrný prospěch v první pololetí 3. ročníku a průměrný prospěch z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika.
U uchazečů, kteří jsou již absolventy tříletých oborů, bude brán v úvahu celkový průměrný prospěch u uvedených předmětů z prvního pololetí 3. ročníku a prospěch z předmětů výše uvedených.                                                                                                    .
Podíl na celkovém hodnocení je 40 %.  V případě shodných výsledků bude dána přednost žákům naší školy. 

 Pro odvolací řízení je stanovena rezerva 1 místa. 

 Na toto přijímací řízení se vztahují všechny další podmínky, které jsou uvedeny u oborů s maturitní zkouškou. 

 Obor vzdělání zkráceného kombinovaného studia:  

26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE 
     1. Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek. 
     2. Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle celkového průměru předmětů z maturitního vysvědčení. 

 Legislativní rámec: 

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách (dále jen vyhláška č. 353/2016 Sb.). Přijímací řízení probíhá za podmínek, které byly upraveny novelou školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.). 

Písemné rozhodnutí se zasílá pouze nepřijatým uchazečům, po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání), vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem, možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou. Výjimkou jsou dva případy, kdy uchazeč jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole, na kterou byl přijat na odvolání. 

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.