Přijímací řízení

Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/21

 1. kolo přijímacího řízení pro obory s výučním listem

Ředitelka VOŠIS a SŠEMI vyhlašuje z důvodu doplnění kapacity 2. kolo přijímacího řízení pro následující obory s výučním listem

kód a název oboru zaměření počet volných míst
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Mechanik elektronických zařízení 11
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
zkrácené kombinované studium
Mechanik elektronických zařízení 44

Termín odevzdání přihlášek: do 1. 6. 2020

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje a 26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje (zkrácené kombinované studium) na školní rok 2020/2021 ve druhém kole přijímacího řízení.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, 26-41-M/01 Elektrotechnika, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik a 68-42-L/51 Bezpečnostní služby na školní rok 2020/2021 v prvním kole přijímacího řízení.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí do 5 pracovních dnů ode dne oznámení (zveřejnění) rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této ZŠ. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR.

Počty otevíraných tříd 1. ročníků ve školním roce 2020/2021 v denní formě studia

 Kód oboru  Obor vzdělání  Počet žáků  Počet tříd Forma vzdělání
82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA (čtyřletý obor s maturitou) 29 1 denní
18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (čtyřletý obor s maturitou) 60 2* denní
26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (čtyřletý obor s maturitou) 60 2* denní
26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK (čtyřletý obor s maturitou) 30 1 denní
26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE (tříletý obor s vyučením) 30 1 denní
68-42-L/51 BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY (nástavbové studium pro absolventy tříletých uč. oborů vzdělání) 24 1 denní
26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE (zkrácené studium) 60 2* kombinovaná

*2 třídy budou otevřeny za předpokladu, že cílová kapacita školy nebude naplněna.

Kriteria pro přijímací řízení na školní rok 2020/2021

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění novely č.167/2018 Sb. a  vyhláškou MŠMT č. 353/2016  Sb., ve znění novely č. 243/2017 Sb. o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách stanovuji podmínky pro přijímací řízení na školní rok 2020/2021 do VOŠIS a SŠEMI  Novovysočanská 280/48, Praha 9  takto:

Obory vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE,  26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA a 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK  

Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kritérií:

 1. Výsledek jednotných přijímacích zkoušek z Matematiky a Českého jazyka a literatury (podíl na celkovém hodnocení je 60%)
 2. Prospěch na základní škole (podíl na celkovém hodnocení uchazeče je 40%)
 3. a) Průměrný prospěch ze všech předmětů za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.
  U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů  za 2. pololetí ročníku a obě pololetí 9. ročníku.
  b) Průměrný prospěch v 9. ročníku z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika (s dvojnásobným  započítáváním hodnocení z M a Fy).
  U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, za 2. pololetí 9. ročníku z předmětů česky jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a F)

Za prospěch v bodě a) lze získat maximálně 50 bodů, za prospěch v bodě b) lze získat maximálně 50 bodů, celkem tedy lze za prospěch získat 100 bodů. Toto kritérium se podílí na celkovém výsledku přijímací zkoušky 40%.

 

Obor vzdělání 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ  A PŘÍSTROJE

 1. Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek.
 2. Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kritérií:
 3. a) Průměrný prospěch ze všech předmětů za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku  základní školy.
  U uchazečů, kteří již ukončili základní školu,  průměrný prospěch ze všech předmětů za 2. pololetí  8. ročníku  a obě pololetí 9. ročníku.
  b) Průměrný prospěch v  9.ročníku z předmětů český jazyk, matematika, fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).
  U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, za 2. pololetí 9. ročníku z předmětů česky jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy)

 

Obor vzdělání 68-42-L/51  BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY  (nástavbové studium) 

 1. Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kritérií:
  a) Výsledek jednotných přijímacích zkoušek z Matematiky a Českého jazyka a literatury (podíl na celkovém hodnocení je 60%).
  b) Celkový průměrný prospěch v 1. pololetí 3. ročníku a průměrný prospěch z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika.
  U uchazečů, kteří jsou již absolventy tříletých oborů, bude brán v úvahu celkový průměrný prospěch u uvedených předmětů z 2. pololetí 3. ročníku a prospěch z předmětů výše uvedených.                                                                                                    .
  Podíl na celkovém hodnocení je 40%.

Obor vzdělání zkráceného kombinovaného studia 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ  A PŘÍSTROJE

 1. Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek.
 2. Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle  celkového průměru předmětů z maturitního vysvědčení nebo z výučního listu.

Legislativní rámec:

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách (dále jen vyhláška č. 353/2016 Sb.). Přijímací řízení probíhá  za podmínek, které byly  upraveny novelou školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.).

Písemné rozhodnutí se zasílá pouze nepřijatým uchazečům, po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 5 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání), vydávání  zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem, možnost uplatnění zápisového  lístku je jen jednou. Výjimkou jsou dva případy, kdy uchazeč jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole, na kterou byl přijat na odvolání.


Formulář na Žádost o vydání nového rozhodnutí (odvolání) ke stažení zde.