Granty MHMP

Home / Projekty a granty / Granty MHMP

Granty MHMP 2016

Hlavním přínosem projektu je inovace materiálů k předmětu SEM (Seminář k absolventské práci) do té míry, aby se pedagogům a studentům dostalo podkladů a informací pro psaní kvalitních absolventských prací. Spoluprací s FEL ČVUT budou inovovány materiály pro Moodle, kde budou publikovány podklady pro formální strukturu AP (členění kapitol, bibliografické citace, respektování autorského zákona apod.).

Instalaci prostředí LaTex ve spolupráci s FEL ČVUT uvažujeme v jedné počítačové učebně školy.

Pedagogové se při plánovaných seminářích a následně studenti v rámci předmětu SEM naučí v LaTexu psát odborné texty na vysoké publikační úrovni. Nejlepší absolventské práce chceme následně jako „příklady dobré praxe“ zveřejnit v prostorách školy formou posterů. Pedagogové (a studenti) se jednak naučí publikovat výsledky práce, dále se s výsledky absolventských prací studentů VOŠ seznámí studenti střední školy a také veřejnost navštěvující školu. Vytvoříme tak reklamu odborné činnosti naší VOŠ.

Výjezd žáků a studentů přispěje k rozvoji spolupráce VOŠ a SŠSE s univerzitou Université du Luxembourg a blízkou mezinárodní střední školou Schola Europaea v oblasti odborné přípravy studentů. Obě školy jsou multilinguální, na střední škole se vyučují tři světové jazyky a lucemburština. Veškerá komunikace tak může probíhat v angličtině, němčině nebo ve francouzštině.

Projekt navazuje na počáteční kontakt a oboustrannou snahu o intenzivnější spolupráci mezi našimi školami.

Studenti budou navštěvovat výuku cizích jazyků a dalších vybraných vyučovacích hodin technických předmětů. Seznámí se s průběhem vyučování a metodami výuky na lucemburských školách a prodiskutují způsob vzdělávání v cizích jazycích, kde nám je Lucembursko velkým vzorem. Absolventi střední školy mluví plynně čtyřmi jazyky.

Při návštěvě univerzity, která přímo sousedí se střední školou, plánujeme upřesnit podmínky stáže našich žáků a studentů v Lucembursku. Studenti se zúčastní vyučování vybrané lekce vhodné pro cizince. Studenti v připravených prezentacích představí naše hlavní město, naši školu, své dovednosti v oblasti multimédií, síťových technologií a zabezpečovacích technologií. Zároveň pedagogové a studenti stanoví s partnery z Lucemburska podmínky vzdělávání na místní univerzitě pro naše studenty VOŠ.

Výhodou našeho partnerství je vícejazyčnost prostředí Lucemburska. Všichni obyvatelé Lucemburska hovoří plynně nejen lucemburštinou, ale také francouzštinou a němčinou, které jsou úředním jazyky. Angličtina se v zemi vyučuje jako další cizí jazyk na střední škole a většina obyvatel angličtinu běžně používá. Partnerská škola proto nabízí komunikaci ve francouzštině, němčině, angličtině a lucemburštině. Studenti naší školy dva z těchto jazyků znají, motivace ke studiu jazyků, zejména druhého jazyka, němčiny, je však mnohdy nízká. Partnerské setkání studentů nepochybně přispěje i ke zvýšení zájmu o studium. V souvislosti s naším pobytem v roce, kdy oslavíme 700 let od narození nejvýznamnějšího panovníka rodu Lucemburků na českém trůně, bychom rádi připomněli také naši společnou historii. Společně navštívíme významné historické památky z období Karla IV. Připomeneme také nedávnou historii 20. století.

Navštívíme nově zrekonstruované náměstí Jana Palacha s pamětní deskou a muzea historie 20. století.

Cílovou skupinou vzdělávací exkurze České středohoří jsou žáci, jejichž sociální status znemožňuje, aby jejich rodiče, respektive zákonní zástupci,uhradilinad rámec běžného rozpočtu domácnosti těmto žákům vícedenní pobyty typu lyžařský výcvik nebo škola v přírodě.

Naše škola, Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky má v úmyslu pro tyto žáky uspořádat vícedenní vzdělávací exkurzi. Obsah vzdělávací exkurze zohledňuje obory, v nichž naše škola žáky vzdělává, a to včetně oboru multimediální tvorba, tedy včetně předmětů dějiny umění a výtvarná výchova. Tematicky je exkurze postavena na principu jeden vzdělávací den – jeden výukový předmět.

Model jedné takové vzdělávací exkurze zahrnuje pětidenní pobyt, v němž budou zohledněny následující klíčové cíle:

 1. Aktivní a dynamický vzdělávací program
 2. Rozšíření výukových možností, které mají své pevné limity při výuce v prostředí školy
 3. Možnost, aby městské děti strávily několik dní v přírodě chráněné krajinné oblasti
 4. Názornost, rozmanitost, efektivita, nalézání mezipředmětových vazeb.

Program vzdělávací exkurze si klade za cíl, aby se každý den žáci intenzivně věnovali jednomu výukovému předmětu. Celkem je do programu vzdělávací exkurze zahrnuto pět výukových předmětů. Koncepce počítá s tím, že každý den bude věnována hlavní pozornost jinému předmětu, ovšem zbývající čtyři výukové předměty budou v tomto dni dotčeny rovněž. Je tím sledováno naplnění modelu celistvého syntetického vzdělávání. Vazby by pak měly být v tomto případě pro žáky čitelnější, než jak to mohou vnímat při školní výuce, kde jsou předměty v rozvrhu vzájemně odděleny. Obsahem vzdělávací exkurze České středohoří mají být samostatně a současně v souvislostech následující výukové předměty:

 1. Ekologie
 2. Základy společenských věd (včetně předmětů Ekonomika a Dějepis)
 3. Výtvarná výchova a Dějiny umění
 4. Cizí jazyky (Anglický jazyk, Německý jazyk)
 5. Český jazyk

Vytipovaným místem pětidenního pobytu vzdělávací exkurze České středohoří je obec Valkeřice v Ústeckém kraji, situovaná prakticky uprostřed Chráněné krajinné oblasti České středohoří, respektive uprostřed tzv. Verneřického středohoří, jednoho ze dvou bazálních geomorfologických celků uvedené CHKO.

Žáci se mají aktivně vzdělávat v následujících tématech (okruzích) v rámci jednotlivých výukových předmětů. Zvýrazněné téma je tématem výukového dne, ostatní témata se podílejí na syntéze s ostatními výukovými předměty:

 

Ekologie

 1. Ekologie kulturní krajiny Českého středohoří (role zemědělství, chovu koní a skotu v oblasti

Bukovohorského středohoří, role při přetváření krajiny i při zachovaní druhové rozličnosti)

 1. Divoká lesní zvěř v krajině Českého středohoří (reflexe výjimečně velké rozmanitosti druhů i vysokého

početního zastoupení)

 1. Specifické klima CHKO České středohoří (podmínky pro výskyt mnoha vzácných druhů hmyzu a

teplomilných rostlin)

 1. Přírodní rezervace a přírodní památky CHKO České středohoří
 2. Proměny kulturní krajiny ve vztahu k rozvoji průmyslu – minulost a současnost
 3. Ekologie velkých řek (Labe, Ploučnice, Bílina, Ohře)

Základy společenských věd (včetně ekonomiky a dějepisu)

 1. Život v oblasti tzv. Sudet: meziválečná doba a 2. světová válka (1918 – 1945)

SML MHMP 2016 4 / 7 4

 1. Život v oblasti tzv. Sudet II: poválečné období a období socialismu (1945 – 1989)
 2. Život v oblasti tzv. Sudet III: období po listopadové revoluci (1990 – 2015)
 3. Hrabě František Antonín Špork – Valkeřické panství na přelomu 17. a 18. století
 4. Valkeřičtí malí a střední živnostníci v minulosti a dnes
 5. Soužití Čechů a Němců v oblasti tzv. Sudet (sociologická studie)

Výtvarná výchova a Dějiny umění

 1. Malování v plenéru (krajinomalba)
 2. České středohoří v proměnách slohů: romanika, gotika, renesance, baroko, klasicismus, historismus
 3. Lidová architektura Českého středohoří (podstávkové domy)
 4. České středohoří na plátně českých a německých malířů
 5. Velké architektonické a technické projekty 1. poloviny 20. století, významné vily ústeckých průmyslníků
 6. České středohoří ve fotografii a filmu

 

Cizí jazyk

 1. Vzdělávací exkurze do saských Drážďan
 2. Spisovatel Karl May a Valkeřice
 3. Richard Wagner a Střekov

Český jazyk

 1. Bohuslav Balbín
 2. Johann Wolfgang von Goethe
 3. Karel Hynek Mácha
 4. Karl May
 5. Vladimír Páral
 6. Reportáž, slohový útvar, z absolvované vzdělávací exkurze

Cílem projektu je vytvoření 6 cvičebnic určených pro pedagogy VOŠ vyučující elektrotechnické a informační předměty, ale také např. matematiku a pro studenty studující předmět Teorie el. obvodů.

Řešením velkého počtu příkladů si pedagogové a studenti ověří, do jaké míry umí aplikovat teoretické poznatky získané z přednášek i ze studia literatury a dále mohou získat početní praxi nezbytnou pro analýzu obvodů optimálními metodami. Pro dosažení těchto cílů je ovšem potřeba provádět řešení samostatně, dovést výpočet až do konce a výsledek zhodnotit z hlediska fyzikálních skutečností. Proto cvičebnice budou obsahovat kromě vzorových řešených příkladů velké množství neřešených úloh k procvičení.

Dalším cílem projektu je využití pracovišť vybavených tablety se zadanými úkoly v rámci probíhajících cvičení.

Při tvorbě materiálu budeme spolupracovat s vyučujícími z ČVUT, kteří budou nápomocni nejen při tvorbě příkladů, ale budou odbornými garanty celého projektu.

Granty MHMP 2015

Projekt je zaměřen především na posílení spolupráce s partnerskou školou, podporu odborného a jazykového vzdělávání studentů školy.

VOŠ a SŠSE navázala spolupráci se Strednou odbornou školou informačních technologií v Banské Bystrici.

V současné době probíhá spolupráce obou našich škol s fakultami elektrotechnickou v Praze a Bratislavě v rámci mezinárodního projektu TechPedia. Současně usilujeme o posílení spolupráce pouze dvou středních škol.

Obory slovenské školy, v rámci kterých navazujeme užší spolupráci, jsou Grafik digitálních médií a Mechanik počítačových sítí.

Dosavadní spolupráce škol je velmi úspěšná také proto, že způsob výuky, studijní obory, jazykové znalosti, ale také mentalita a zájmy studentů jsou velmi podobné. V rámci projektu dojde v následujícím roce ke vzájemné výměně studentů škol, k jejich zapojení do výuky v partnerské škole a ke vzájemnému seznámení se s památkami hlavních měst.

Předpokládáme výměnu 1 pětičlenné skupiny žáků a dozorujících učitelů.

Program skupiny našich žáků v Banské Bystrici:

 • studenti budou v době návštěvy partnerské školy prezentovat připravené materiály o památkách hlavního města, čímž naváží na představení hlavního města při úvodním setkání pedagogů v Praze. Zapojí se do teoretického i praktického vyučování v partnerské škole. Tam se seznámí s užívaným grafickým a vizualičním zařízením a SW, naučí ho ovládat, zpracují a vyhodnotí společně výstupy na tomto zařízení. Při přípravě výstupů budou studenti pracovat s materiály v anglickém jazyce.

 

Po vyučování se žáci zúčastní předem naplánovaných mimoškolních aktivit .

Celý projekt je pro studenty i vyučující velmi motivující. Je dobrou průpravou, jak jazykovou tak i odbornou, ke zvládnutí náročných úkolů požadovaných praxí, rovněž ale ke studiu na vysokých školách, které nabízejí možnost účasti v  projektech zaměřených na mezinárodní mobilitu studentů v rámci bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi školami.

Díky předkládanému projektu se na VOŠ a SŠ slaboproudé elektrotechniky uskuteční soutěž v 3D modelování a animaci. Soutěž bude přístupná všem nadaným žákům a studentům školy. Soutěž bude rozdělena do dvou kategorií a to na 3D modelování statických scén a na 3D animaci postav. Studentská tvorba bude probíhat v softwarech Blender a Cinema 4D, které v EDU a studentských licencích má škola a studenti k dispozici. Téma soutěžních prací bude zadáno předsedou odborné komise, po konzultaci celé komise, která bude složena z pedagogů VOŠ a SŠSE a odborníků z odborných firem. Tři finalisté z každé kategorie budou po odevzdání a zhodnocení práce odbornou komisí vybráni k finální prezentaci a následně odměněni, podle jejich umístění.

Dotace z grantu bude využita převážně na uspořádání finální prezentace soutěžních prací a na odměny pro finalisty. Dále bude část dotace využita jako odměna pedagogům, kteří budou soutěž připravovat a zajišťovat finální prezentace. Projekt je primárně zaměřen na nadané žáky a studenty VOŠ a SŠSE, kteří díky soutěži získají větší motivaci k dalšímu studiu a tím se zlepší jejich konkurence schopnost na trhu práce.

Předvýrobní simulace a testování je současným trendem při vývoji a výrobě nových zařízení. Testovací sada poslouží k rozvoji praktického uvažování studentů při výuce programování. Přímá aplikace programu do testovací sady studentům dovolí simulaci práce, kterou naprogramovali a testování správné činnosti.

Součástí projektu je vytvoření výukového materiálu v tištěné i elektronické podobě, který studentům teoreticky nabídne návrhy praktického řešení. Současně bude ve spolupráci s učiteli Strojní fakulty ČVUT vytvořena sada testovacích úloh, které budou žáci řešit v rámci praktického vyučování.

Projektem je řešen nový trend výstavby RD a bytových jednotek, kde je snaha o úspory energií a pohodlí obyvatel. Modelem „nízkonákladového domu“ dojde ke zkvalitnění praktické výuky ve studijním oboru zaměřeném na Zabezpečovací techniku a bezpečnostní technologie oboru Informační technologie. Praktické cvičení a řešení úloh s moderní technikou povede k vyšší motivaci nadaných studentů v zájmu o perspektivní obor techniky. Nedílnou součástí projektu bude zpracování návodů pro praktické aplikace a výukové materiály.

 

Kromě praktických úloh umožní navrhovaný projekt nadaným studentům realizovat samostatné experimentální projekty, maturitní práce na vysoké úrovni, jež si dnešní doba žádá.

Zvládnutí moderních technologií vytvoří pro naše absolventy lepší podmínky na trhu práce.

Cílem projektu je vytvořit ucelenou sadu učebních pomůcek pomocí 3D modelace a 3D tiskárny pro výuku stereometrie při zapojení nadaných studentů školy, kteří by v rámci kroužku tyto pomůcky zhotovili. Kombinací znalostí z matematiky a programování by došlo k velmi žádoucímu mezioborovému propojení, jehož výsledek by byl dobře využitelný i pro výuku ostatních studentů školy. Zároveň by studenti získali představu o konkrétním využití moderních technologií a ostatní studenti by jistě získali motivaci pro další studium a případné vlastní zapojení do projektu. Pro studenty matematiky by 3D tiskárna představovala veliké usnadnění při chápání teoretických matematických principů. Díky 3D technologii by tak mohly konečně zhmotnit matematickou teorii a pochopit její úskalí více do hloubky.

Naše škola je vybavena laboratoří 3D stereoskopické projekce. Do popředí zájmu se dostává 3D tisk, který je i díky dostupnější technologii stále levnější a používanější v oblasti tzv. rapid prototypingu. Ten je velmi důležitý při návrhu nových výrobků v praxi, kde pomáhá firmám šetřit peníze a také čas při vývoji nových produktů.

Jelikož si to žádá právě sama praxe, je nezbytně nutné, aby se i žáci a studenti s touto technologií nejen setkali, ale aby byli schopni ji správně využívat.

Proto je cílem tohoto projektu vytvoření materiálů pro integraci 3D tisku do výuky počítačové grafiky, reklamy a designu, právě tam, kde se studenti naučí své virtuální modely, které již bez problému tvoří v rámci výuky, převést do reality. Pochopí principy a zákonitosti 3D tisku jak CGI modelů (předmět PGV – Programování a vizualizace), tak CAD podkladů. Projekt je tedy ve výsledném efektu určen pro všechny žáky, studenty a obory vyučované na VOŠ a SŠSE.

Dílčím cílem je vytvořit centrální školní databanku 3D modelů určených k tisku s možností licencování modelu pomocí creative commons.

Foto: http://smallbizdezines.com/wp-content/uploads/2011/08/graphic_design.jpg

Švédsko se ukázalo jako jedna z nejvhodnějších destinací ze zemí EU, protože anglický jazyk je vyučován jako cizí jazyk, ale jazyková úroveň je zde výrazně vyšší než v České republice.

Cílem projektu „Mluvíme technickou angličtinou“ je posílení odborných jazykových kompetencí v angličtině prostřednictvím účasti v teoretické i praktické výuce ve švédské střední škole a prohloubení spolupráce mezi školami v rámci EU.

Prezentací v anglickém jazyce seznámíme studenty partnerské země se systémy zabezpečovacích zařízení a bezpečnostních technologií používaných v České republice a vzájemně porovnáme jejich technické parametry s parametry zařízení využívaných ve Švédsku.

Na prvním snímku je zachycena diskuse o technickém vybavení škol (tohle je 3D tiskárna starší generace) a na druhém je záběr do hodiny  programování.

5s 4s

Studenti se obeznámí se vzdělávacím systémem země EU a budou moci švédský systém porovnat s českým, naváží nová přátelství a ověří a zlepší si svoje znalosti a komunikační schopnosti v anglickém jazyce. Setkání s anglicky mluvícími studenty zvýší motivaci ke studiu anglického jazyka a zbaví studenty ostychu při komunikaci v angličtině. Posílení odborných jazykových kompetencí pak podpoří budoucí zaměstnatelnost studentů ve firmách se zahraniční účastí.

12s 9s

8s 10s

7s 6s

3s

Řízení procesů v bytovém, či rodinném domě je v současné době jedním ze zásadních úkolů v zabezpečovací technice. Cílem projektu je vytvoření simulátoru, který umožní provádět řízení osvětlení, teploty, spotřeby energie, sledování televizního vysílání, počasí a celé škály dalších procesů.

Simulační pracoviště studentům poskytne rozsáhlé informace o výrobcích moderních technologií a jejich praktické využití.

VOŠ a SŠSE je fakultní školou Fakulty elektrotechnické ČVUT a právě s pedagogy z FEL budeme spolupracovat při sestavení a oživení pokusného pracoviště.

Součástí projektu je příprava výukových materiálů v tištěné i elektronické podobě.