Zabezpečovací technika

Home / Zabezpečovací technika

ELEKTROTECHNIKA – ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA A KAMEROVÉ SYSTÉMY

O studijní oboru

Specializovaný studijní obor vychovává odborníky v oboru bezpečnostních technologií v rámci středoškolského vzdělání. Studenti jsou prakticky i teoreticky seznamováni se zásadami budování bezpečnostního, kamerového a přístupového systému. Obor připravuje žáky tak, aby po absolvování našli uplatnění na pracovištích, kde je dominantní problematikou zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie. Během studia se studenti naučí navrhnout smysluplný bezpečnostní systém, který prakticky zrealizují a následně obhájí.

Absolventi mohou pracovat přímo v oblastech vývoje a servisu slaboproudých bezpečnostních zařízení, v oborech zabývajících se přístupovými systémy, kamerovými systémy, perimetrií a biometrií.

Škola dlouhodobě spolupracuje s renomovanými firmami v tomto oboru a žáci u nich realizují své praxe. Zároveň se žáci průběžně účastní školení firem o aktuálním stavu v praxi využívaných technologií. Po skončení studia mají žáci velmi dobrou možnost pracovního uplatnění.

NÁZEV ŠVP: Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie

DÉLKA STUDIA: 4 roky

FORMA STUDIA: Denní

KÓD STUDIA: 26-41-M / 01

ZPŮSOB PŘIJETÍ: Jednotná přijímací zkouška

ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY: Maturitní zkouška

UČEBNÍ PLÁN: Ke stažení zde

PŘIHLÁŠKA: Ke stažení zde

ZDRAVOTNÍ POSUDEK: Ke stažení zde

HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ Z PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁNÍ: Ke stažení zde

PŘEVOD SLOVNÍHO HODNOCENÍ: Ke stažení zde

Nejčastěji kladené otázky

Přehled termínů dní otevřených dveří naleznete zde.

Otevíráme 1 třídu o celkovém počtu 30 žáků. Žáci nemají kmenovou třídu, tzn. že na každý předmět mění učebnu dle platného rozvrhu.

Podmínky pro přijetí

Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kritérií:

1. Výsledek jednotných přijímacích zkoušek z Matematiky a Českého jazyka a literatury (podíl na celkovém hodnocení je 60 %)

2. Prospěch na základní škole (podíl na celkovém hodnocení uchazeče je 40 %)

  • a) Průměrný prospěch ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.
    U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.
  • b) Průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku z předmětů Český jazyk, Cizí jazyk, Matematika, Fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).
    U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, za 1. pololetí 9. ročníku z předmětů Český jazyk, Cizí jazyk, Matematika a Fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).

Za prospěch v bodě a) lze získat maximálně 50 bodů, za prospěch v bodě b) lze získat maximálně 50 bodů, celkem tedy lze za prospěch získat 100 bodů. Toto kritérium se podílí na celkovém výsledku přijímací zkoušky 40 %.

Bodové hodnocení za průměry ze ZŠ:

Průměr body za prospěch
1 – 1,10 50
1,11 – 1,20 48
1,21 – 1,30 46
1,31 – 1,40 44
1,41 – 1,50 42
1,51 – 1,60 40
1,61 – 1,70 38
1,71 – 1,80 36
1,81 – 1,90 34
1,91 – 2,00 32
2,01 – 2,10 30
2,11 – 2,20 28
2,21 – 2,30 26
2,31 – 2,40 24
2,41 – 2,50 22
2,51 -2,60 20
2,61 – 2,70 18
2,71 – 2,80 16
2,81 – 2,90 14
2,91 – 3,00 12
3,01 – 3,10 10
3,11 – 3,20 8
3,21 – 3,30 6
3,31 – 3,40 4
3,41 – 3,50 2
3,51 – 0

3. Na základě Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění škola vyžaduje od uchazeče závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném oboru – zdravotní omezení 3, 9a, 22 (prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů, přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu)

Při shodě bodového součtu bude pořadí stanoveno dle lepšího výsledku z matematiky v jednotné přijímací zkoušce.

MŠMT stanovilo ve školním roce 2023/2024 termíny konání jednotné zkoušky v řádném termínu pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového, na 12. a 15. dubna 2024. Náhradní termíny pro všechny obory jsou stanoveny ve školním roce 2023/2024 na 29. a 30. dubna 2024.

Zveřejnění výsledků dne 15.5.2024 na webových stránkách školy (Aktuality), na veřejně přístupném místě ve škole a v systému DIPSY.

Podmínky pro přijetí – pro cizince

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro uchazeče ze zahraničí:

Za osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se považují všichni uchazeči o střední vzdělání, kteří spolu s přihláškou ke střednímu vzdělávání předloží doklad o vzdělávání ve škole mimo území české republiky. Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve škole v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku (např. 1.pololetí 9. třídy).

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (Český jazyk a literatura).

Přijímací zkoušku z českého jazyka nahradí ústní pohovor před komisí, která ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro studium maturitních oborů.

Dokumenty potřebné pro přijetí uchazečů dlouhodobě pobývající v zahraničí

Splnění povinné školní docházky se dokládá předložením příslušných dokladů, resp. dvou posledních vysvědčení dokládajících povinnou školní docházku po dobu 9 let.

Ostatní vysvědčení (doložení 9 let trvání) –vysvědčení ze dvou posledních let vzdělávání+ překlad (nemusí být úředně ověřený).

Informace k přijímací zkoušce, dle ustanovení § 5a zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů:

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

FORMULÁŘ K PROMINUTÍ ZKOUŠEK Z ČESKÉHO JAZYKA: Ke stažení zde

Dokumenty potřebné pro přijetí uchazečů dlouhodobě pobývající v zahraničí:

Splnění povinné školní docházky se dokládá předložením příslušných dokladů, resp. dvou posledních vysvědčení dokládajících povinnou školní docházku po dobu 9 let.

Ostatní vysvědčení (doložení 9 let trvání) –vysvědčení ze dvou posledních let vzdělávání+ překlad (nemusí být úředně ověřený).

Dle Lex Ukrajina v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání může cizinec s dočasnou ochranou nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání, nebo splnění povinné školní docházky (výsledky z předchozího vzdělávání) čestným prohlášením, pokud doklad nemá (nevztahuje se na doložení zdravotní způsobilosti!).

Důležité upozornění: Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace.

Kontakt

Studijní oddělení:

✉ E-mail: studijni@ssemi.cz
✆ Telefon: +420 266 772 220
✆ Mobil: +420 774 260 758

Den otevřených dveří:

Zveme vás na den otevřených dveří. Můžete nahlédnout do výukových prostor, vidět ukázku studentských prací nebo mluvit s odbornými pedagogy.
Přehled termínů dnů otevřených dveří můžete vidět zde.

Podívejte se na virtuální prohlídku naší školy zde.