Zkrácené kombinované studium

Home / Zkrácené kombinované studium

ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

O studijní oboru

Zkrácené studium pro získání středního vzdělávání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou  reaguje na zvyšující se zájem absolventů oborů vzdělávání, v nichž  se dosahuje středního vzdělávání s maturitní zkouškou (jak z řad uchazečů o vzdělání, tak například z řad podnikatelů), o doplnění svého vzdělání způsobem, který bude vyhovovat jejich potřebách a požadavkům trhu práce.

MŠMT stanovilo ve školním roce 2023/2024 termíny konání jednotné zkoušky v řádném termínu pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového, na 12. a 15. dubna 2024. Náhradní termíny pro všechny obory jsou stanoveny ve školním roce 2023/2024 na 29. a 30. dubna 2024.

NÁZEV ŠVP: Mechanik elektronických zařízení

DÉLKA STUDIA: 1 rok

FORMA STUDIA: Kombinovaná forma

KÓD STUDIA: 26-52-H/01

ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY: Střední vzdělání s výučním listem

UČEBNÍ PLÁN: Ke stažení zde

PŘIHLÁŠKA: Ke stažení zde

ZDRAVOTNÍ POSUDEK: Ke stažení zde

Nejčastěji kladené otázky

Přehled termínů dní otevřených dveří naleznete zde.

Otevíráme 1 třídu o celkovém počtu 30 žáků. Žáci nemají kmenovou třídu, tzn. že na každý předmět mění učebnu dle platného rozvrhu.

Podmínky pro přijetí

1. Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek.

2. Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle celkového průměrného hodnocení z předmětů uvedených v maturitním vysvědčení nebo výučním listu. Pokud na výučním listě, nebo maturitním vysvědčení nejsou uvedeny známky (pouze „prospěl“), je uchazeč povinen doložit vysvědčení z posledního ročníku.

3. Na základě Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., v platném znění, škola vyžaduje od uchazeče závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném oboru – zdravotní omezení 3, 19, 22 (prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů, prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu).

Zveřejnění výsledků dne 15.5.2024

 

Podmínky pro přijetí – pro cizince

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro uchazeče ze zahraničí:

Za osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se považují všichni uchazeči o střední vzdělání, kteří spolu s přihláškou ke střednímu vzdělávání předloží doklad o vzdělávání ve škole mimo území české republiky. Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve škole v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku (např. 1.pololetí 9. třídy).

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (Český jazyk a literatura).

Přijímací zkoušku z českého jazyka nahradí ústní pohovor před komisí, která ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro studium maturitních oborů.

Dokumenty potřebné pro přijetí uchazečů dlouhodobě pobývající v zahraničí

Splnění povinné školní docházky se dokládá předložením příslušných dokladů, resp. dvou posledních vysvědčení dokládajících povinnou školní docházku po dobu 9 let.

Ostatní vysvědčení (doložení 9 let trvání) –vysvědčení ze dvou posledních let vzdělávání+ překlad (nemusí být úředně ověřený).

Informace k přijímací zkoušce, dle ustanovení § 5a zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů:

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

FORMULÁŘ K PROMINUTÍ ZKOUŠEK Z ČESKÉHO JAZYKA: Ke stažení zde

 

Dokumenty potřebné pro přijetí uchazečů dlouhodobě pobývající v zahraničí:

Splnění povinné školní docházky se dokládá předložením příslušných dokladů, resp. dvou posledních vysvědčení dokládajících povinnou školní docházku po dobu 9 let.

Ostatní vysvědčení (doložení 9 let trvání) –vysvědčení ze dvou posledních let vzdělávání+ překlad (nemusí být úředně ověřený).

Dle Lex Ukrajina v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání může cizinec s dočasnou ochranou nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání, nebo splnění povinné školní docházky (výsledky z předchozího vzdělávání) čestným prohlášením, pokud doklad nemá (nevztahuje se na doložení zdravotní způsobilosti!).

Důležité upozornění: Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace.

Kontakt

Studijní oddělení:

✉ E-mail: studijni@ssemi.cz
✆ Telefon: +420 266 772 220
✆ Mobil: +420 774 260 758

Den otevřených dveří:

Zveme vás na den otevřených dveří. Můžete nahlédnout do výukových prostor, vidět ukázku studentských prací nebo mluvit s odbornými pedagogy.
Přehled termínů dnů otevřených dveří můžete vidět zde.

Podívejte se na virtuální prohlídku naší školy zde.