Studijní obory

Prohlédněte si obory které se u nás dají studovat

Název ŠVP:                                        Vizualizace a počítačová grafika
Délka studia:                                      4 roky
Forma studia:                                     denní
Kód studia:                                         82-41-M / 17
Způsob ukončení přípravy:                maturitní zkouška

Obor Multimediální tvorba má předepsány talentové zkoušky, termín podání přihlášek ke studiu je do 30.11. daného roku. Talentové zkoušky se konají mezi 2. a 15. lednem  následujícího roku.

Studijní obor je zaměřen na technické zabezpečení multimediálních projektů, zároveň však obsahuje i velký podíl výuky designu a reklamy. Velký důraz je kladen zejména na tvorbu ve 3D s použitím nejmodernějšího technického  vybavení. Škola disponuje speciální 3D laboratoří stereoskopické projekce, ve které je možná výuka jak 3D tak i 2D projekce, animace a programování ve specializovaných SW typu Blender či Cinema 4D. Nedílnou součástí výuky jsou praktická cvičení z oboru fotografie, tvorby videí a jejich zpracování.

Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění v oblasti reklamy, tvorby animovaných i hraných filmů, webdesingu aj. nebo mohou pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Učební plán studijního oboru 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

 

Vzdělávací okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník celkem
Všeobecné vzdělávací předměty 19 12 14 17 62
Český jazyk a literatura 3 3 4 4 14
Anglický jazyk 3 3 3 4 13
Základy společenských a ekologických věd 1 1 1 1 4
Dějepis 1 0 0 0 1
Fyzika 2 0 0 0 2
Chemie 2 0 0 0 2
Matematika 3 3 3 3 12
Informační a komunikační technologie 2 0 0 0 2
Ekonomika 0 0 1 2 3
Seminář k praktické zkoušce 0 0 0 2 2
Odborné předměty 19 25 24 18 86
Dějiny umění 1 2 2 3 8
Výtvarná tvorba – kreslení 2 3 2 0 7
Výtvarná tvorba – navrhování 2 2 2 0 6
Programování 0 2 2 0 4
Grafika a vizualizace ve 3D 0 2 4 4 10
Multimedia 2 3 3 3 11
Elektronika 3 2 0 0 5
Design a reklama 3 4 3 4 14
Osvětlovací technika 2 2 3 0 7
Praxe 4 3 3 4 14
Celkem hodin 38 37 38 35 148

Maturita
1. Multimédia + Grafika a vizualizace ve 3D – písemná část
2. Dějiny umění + Design a reklama – ústní část

Klauzurní práce – obor 82-41-M/17 Multimediální tvorba

U předmětů určených ŠVP v oboru MT je součástí klasifikace také klasifikace z komisionální zkoušky. V případě hodnocení klauzurní zkoušky stupněm nedostatečný nebo při neúčasti na zkoušce, koná žák náhradní klauzurní zkoušku v termínu opravných zkoušek a do jejího úspěšného vykonání je z hlavního předmětu zkoušky neklasifikován.

ročník Hlavní předmět Další předměty
1. Výtvarná tvorba – kreslení Design a reklama, Výtvarná tvorba – navrhování
2. Výtvarná tvorba – kreslení Design a reklama, Praxe
3. Praxe Design a reklama, Grafika a vizualizace ve 3D
4. Design a reklama Praxe, Multimédia

Zpětná vazba

Klauzurní práce je součástí systému hodnocení výsledků práce žáků za určité období.

Cíle práce

Cílem klauzurní práce je ověření schopnosti žáků zpracovat zadané téma z oblasti profilujících (odborných) předmětů. Z toho vyplývá, že tyto práce jsou komplexní a spojují znalosti a dovednosti žáka z několika předmětů. Vzhledem k rozsahu díla je nutné, aby žák pracoval na práci nejen v hodinách jednotlivých předmětů, ale samozřejmě i doma.

Zadání

Zadání klauzurních prací bude stanoveno první týden v únoru, témata klauzurních prací budou zveřejněna i na webu školy. Odevzdání, hodnocení (klauzury) a prezentace prací se pak uskuteční první týden v červnu .

Ve 4.ročníku je náplní klauzurní práce vždy odevzdání portfolia 20 vlastních prací, která má předepsány tyto parametry:

 • Titulní strana podle předepsané šablony, 20 listů A4 obsahu
 • Na každé straně jedna práce ze všech oblastí tvorby za uplynulé 4 roky studia
  • Kresba
  • Corporate identity jedné společnosti na 2 listy
  • Modelování v 3D
  • Grafický design
  • Fotografie
  • Počítačová grafika
 • Předepsaný rozsah –2 práce z každé oblasti (mimo CI)+ 8 prací dle vlastního výběru
 • U každé práce bude uveden název, téma, technika, datum vytvoření, ročník a předmět. Práce budou řazeny podle oblastí

Součástí klauzurní práce bude prezentace portfolia v PowerPointu před komisí. Portfolio žáci odevzdají nejpozději do konce března, prezentace proběhnou 3.týden v dubnu.

 

Název ŠVP:                                      Softwarové aplikace a programování
Délka studia:                                    4 roky
Forma studia:                                   denní
Kód studia:                                       18-20-M / 01
Způsob ukončení přípravy:               maturitní zkouška

Studijní obor je zaměřen na vývoj a administraci webových i mobilních aplikací. Zabývá se implementací a administrací operačních systémů. Absolventi naleznou uplatnění ve firmách jako správci IT, tvůrci aplikací nebo na pozici poskytující podporu uživatelům IT. Absolventi tak mohou pracovat přímo ve firmách zabývajících se instalací a servisem výpočetní techniky nebo tvorbou klientských aplikací. Studenti se učí programování HTML, PHP a JAVASCRIPT. Absolventi nacházejí uplatnění v oblastech vývoje a servisu výpočetní techniky. Nacházejí uplatnění i jako programátoři, tvůrci webových aplikací a správci systémů.

Absolventi jsou schopni pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Učební plán studijního oboru  18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Vzdělávací okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Všeobecné vzdělávací předměty 23 16 16 18 73
Český jazyk a literatura 3 3 4 4 14
Anglický jazyk 3 3 4 4 14
Odborná technická angličtina 1 1 1 1 4
Základy společenských a ekologických věd 1 1 1 1 4
Dějepis 1 0 0 0 1
Fyzika 2 2 0 0 4
Chemie 2 0 0 0 2
Matematika 4 4 3 4 15
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 4 0 0 0 4
Ekonomika 0 0 1 2 3
Odborné předměty 9 16 17 13 55
Hardware 2 2 0 0 4
Operační systémy 0 2 2 2 6
Aplikační software 0 4 2 2 8
Počítačové sítě 0 0 3 3 6
Praxe 3 3 3 0 9
Multimédia 0 0 2 2 4
Praktická elektronika 2 2 2 0 6
Seminář k praktické zkoušce 0 0 0 1 1
Programování a aplikace 2 3 3 3 11
Celkem 32 32 33 31 128

Název dobíhajícího ŠVP:                 Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie
Délka studia:                                    4 roky
Forma studia:                                   denní
Kód studia:                                       18-20-M / 01
Způsob ukončení přípravy:               maturitní zkouška

Studijní obor připravuje žáky tak, aby po absolvování našli uplatnění na pracovištích, kde je dominantní problematikou slaboproudá elektrotechnika, zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie. Absolventi mohou pracovat přímo v oblastech vývoje a servisu slaboproudých bezpečnostních zařízení, v oborech zabývajících se přístupovými systémy, kamerovými systémy, perimetrií, biometrií atd. Dále mohou pracovat v oborech diagnostiky elektrotechnických zařízení, na místech počítačových techniků při sestavování, oživování a diagnostice počítačů třídy PC, tvorbě technického a programového vybavení využívajícího mikroprocesory.

 Absolventi jsou schopni pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Učební plán studijního oboru  18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2.-4.ročník

Název ŠVP:                                         Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie
Délka studia:                                       4 roky
Forma studia:                                      denní
Kód studia:                                          26-41-M / 01
Způsob ukončení přípravy:                 maturitní zkouška

Specializovaný studijní obor vychovává odborníky v oboru bezpečnostních technologií v rámci středoškolského vzdělání. Studenti jsou prakticky i teoreticky seznamováni se zásadami budování bezpečnostního, kamerového a přístupového systému, obor připravuje žáky tak, aby po absolvování našli uplatnění na pracovištích, kde je dominantní problematikou zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie. Absolventi mohou pracovat přímo v oblastech vývoje a servisu slaboproudých bezpečnostních zařízení, v oborech zabývajících se přístupovými systémy, kamerovými systémy, perimetrií a biometrií. Během studia se studenti naučí navrhnout smysluplný bezpečnostní systém, který prakticky zrealizují a následně obhájí. Škola dlouhodobě spolupracuje s renomovanými firmami v tomto oboru a žáci u nich realizují své praxe. Zároveň se žáci průběžně účastní školení firem o aktuálním stavu v praxi využívaných technologií. Po skončení studia mají žáci velmi dobrou možnost pracovního uplatnění.

Absolventi jsou schopni pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Učební plán studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

 

Vzdělávací okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník celkem
Všeobecné vzdělávací předměty 20 18 17 17 72
Český jazyk a literatura 3 3 4 4 14
Cizí jazyk (AJ nebo NJ – pokr. ze ZŠ) 3 4 4 4 15
Dějepis 1 0 0 0 1
Matematika 4 4 3 4 15
Fyzika 2 2 0 0 4
Chemie 1 1 0 0 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 0 0 2 1 3
Informační a komunikační technologie 2 2 1 1 6
Odborné předměty 12 14 19 12 57
Základy elektrotechniky 5 1 0 0 6
Elektrotechnologie 1 0 0 0 1
Elektrická měření 0 2 2 2 6
Elektronika 0 2 2 2 6
Praktická elektronika 0 0 0 0 0
Číslicová technika 0 4 2 0 6
Přenosové a informační systémy 0 0 3 0 3
Seminář k praktické zkoušce 0 0 0 1 1
Bezpečnostní systémy 0 2 3 3 8
Hardware 0 0 2 2 4
Aplikované bezpečnostní systémy 0 0 2 2 4
Technické kreslení 3 0 0 0 3
Praxe 3 3 3 0 9
Celkem 32 32 36 29 129

Název dobíhajícího ŠVP:                   Síťové a datové technologie
Délka studia:                                       4 roky
Forma studia:                                      denní
Kód studia:                                          26-41-M / 01
Způsob ukončení přípravy:                 maturitní zkouška

Studijní obor je zaměřen na síťové a datové technologie. Absolventi nacházejí uplatnění v oblastech vývoje a servisu slaboproudých zařízení, diagnostiky elektronických zařízení, na místě počítačových techniků, tvorbě technického a programového vybavení využívajícího mikroprocesory.

Absolventi jsou schopni pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Učební plán studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA 2.-4. ročník

Název ŠVP:                              Elektronik pro informační a komunikační techniku
Délka studia:                            4 roky
Forma studia:                           denní
Kód studia:                               26-41-L / 01
Způsob zakončení studia:        maturitní zkouška

Obor je zaměřen na komunikační a přenosovou techniku. Krom teoretického vyučování se intenzivně zaměřuje na odborný výcvik, kde žáci pracují ve školních dílnách.

Ve velkém rozsahu se zabývá číslicovou technikou a elektrotechnickým měřením. Toto tvoří základní obsah maturitní zkoušky v odborné oblasti.

Obor zajišťuje teoretickou i praktickou přípravu budoucích servisních techniků pro výpočetní techniku a správců počítačových sítí, servisních mechaniků ve spotřební a sdělovací elektronice s důrazem na současné moderní technologie v komunikační a satelitní technice.

Učební plán studijního oboru 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

Vzdělávací okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník celkem
Všeobecné vzdělávací předměty 19 17 15 18 69
Český jazyk a literatura 2 3 2 3 10
Cizí jazyk (AJ nebo NJ – pokrač. ze ZŠ) 3 4 4 4 15
Základy společenských a ekologických věd 1 1 1 1 4
Dějepis 1 0 0 0 1
Matematika 4 4 3 4 15
Fyzika 2 1 1 1 5
Chemie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 0 0 2 1 3
Informační a komunikační technologie 2 2 0 1 5
Odborné předměty 14 16 18,5 15 63,5
Číslicová technika 0 2 2 2 6
Komunikační a přenosová technika 0 0 3 3 6
Základy elektrotechniky 5 1 0 0 6
Elektrotechnologie 1 0 0 0 1
Elektrotechnická měření 0 2 2 2 6
Elektronika 0 2 1 0 3
Seminář k praktické zkoušce 0 0 0 1 1
Technické kreslení 2 0 0 0 2
Odborný výcvik 6 9 10,5 7 32,5
Celkem 33 33 33,5 33 132,5

Název ŠVP:                                        Mechanik elektronických zařízení
Délka studia:                                      3  roky
Forma studia:                                     denní
Kód studia:                                         26-52-H / 01
Způsob ukončení přípravy:                závěrečná zkouška (výuční list)

Teoretická a praktická příprava žáků je zaměřena na činnosti spojené s výrobou, montáží, údržbou a opravami elektronických výrobků a zařízení z oblasti výpočetní a organizační techniky, spotřební elektroniky, zabezpečovacích zařízení a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji.

Absolventi mohou pokračovat na naší škole ve dvouletém denním nástavbovém studiu oboru Mechanik elektrotechnik kód 26-41-L/51, ukončeném maturitní zkouškou.

Učební plán oboru 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

Vzdělávací okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem
Všeobecné vzdělávací předměty 17 11 11 39
Český jazyk a literatura 3 2 2 7
Cizí jazyk (AJ nebo NJ – pokrač. ze ZŠ) 2 2 2 6
Základy společenských věd 1 1 1 3
Matematika 3 2 2 7
Fyzika 2 2 0 4
Chemie 1 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 6
Ekonomika 0 0 2 2
Informační a komunikační technologie 3 0 0 3
Odborné předměty 17 22 23 62
Základy elektrotechniky 5 1 0 6
Elektrotechnologie 1 0 0 1
Elektronika 0 3 3 6
Elektrická měření 0 2 2 4
Číslicová technika 0 0 2 2
Informační a síťové technologie 0 0 2 2
Automatizace 0 2 0 2
Technické kreslení 2 0 0 2
Odborný výcvik 9 14 14 37
Celkem 34 33 34 101

Název ŠVP:                                  Bezpečnostní služby a systémy
Délka studia:                                 2 roky
Forma studia:                               denní
Kód studia:                                   68-42-L / 51
Způsob ukončení přípravy:          maturitní zkouška

Dvouleté nástavbové studium v denní formě je určeno absolventům všech učebních oborů.

Je zaměřeno na problematiku bezpečnosti, práva a ochrany osob. Specializujeme se na bezpečnostní systémy a jejich obsluhu (PCO).

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů ČR ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Uplatní se ve veřejné správě, v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách IZS apod. Absolvent najde uplatnění např. jako bezpečnostní pracovník, strážník obecní policie, celník, pracovník ve vězeňské službě nebo  v justiční stráži.

Učební plán nástavbového studia 68-42-L/51 Bezpečnostní služby

Vzdělávací okruhy 1.ročník 2.ročník celkem
Všeobecné vzdělávací předměty 15 15 30
Český jazyk a literatura 5 5 10
Cizí jazyk (AJ) 4 4 8
Matematika 4 4 8
Tělesná výchova 2 2 4
Odborné předměty 16 18 34
Právo trestní 2 2 4
Právo občanské 3 3 6
Bezpečnostní složky 3 3 6
Prevence 2 3 5
Seminář k praktické zkoušce 0 1 1
Pedagogika 2 0 2
Psychologie 1 2 3
Informační technologie 3 2 5
Praxe – liCT 2 2 4
Celkem 31 33 64

Název ŠVP:                                  Elektronik pro informační a síťové technologie
Délka studia:                                 2 roky
Forma studia:                               denní
Kód studia:                                   26-41-L / 51
Způsob ukončení přípravy:          maturitní zkouška

Nástavbový studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky jsou absolventi připraveni vykonávat náročné pracovní činnosti v průmyslu i službách, ve sféře soukromé i státní. Mohou dále pokračovat v pomaturitním studiu nebo na vysoké škole.

Učební plán studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů  26-41-L/51 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

Vzdělávací okruhy 1.ročník 2.ročník celkem
Všeobecné vzdělávací předměty 16 16 32
Český jazyk a literatura 5 5 10
Cizí jazyk (AJ nebo NJ – pokrač. ze ZŠ) 4 4 8
Základy společenských věd-právo 1 1 2
Matematika 4 4 8
Tělesná výchova 2 2 4
Odborné předměty 16 16 32
Elektrotechnický základ 3 0 3
Fyzikální základy elektrotechniky 1 1 2
Elektronika 3 4 7
Elektrická měření 2 2 4
Seminář k praktické zkoušce 0 1 1
Informační a síťové technologie 3 4 7
Automatizace 1 1 2
Technické kreslení 1 1 2
Praxe – liCT 2 2 4
Celkem 32 32 64

Zkrácené studium pro získání středního vzdělávání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou  reaguje na zvyšující se zájem absolventů oborů vzdělávání, v nichž  se dosahuje středního vzdělávání s maturitní zkouškou (jak z řad uchazečů o vzdělání, tak například z řad podnikatelů), o doplnění svého vzdělání způsobem, který bude vyhovovat jejich potřebách a požadavkům trhu práce.

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Délka a forma vzdělávání:                            1 rok  kombinované vzdělávání
Dosažený stupeň vzdělání:                            střední vzdělání s výučním listem

Podmínky pro přijetí ke vzdělání:
 •  přijímání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání²
 • ke zkrácenému studiu se přijímají uchazeči, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání, přičemž není rozhodující v jakém
 • při velkém počtu uchazečů bude brán ohled na výsledky maturitní zkoušky

Způsob ukončení vzdělání:
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Po složení závěrečné zkoušky škola umožňuje svým absolventům získání odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky 50/78 Sb.

Vzdělávací okruhy 1.ročník celkem
Odborné předměty 32 32
Základy elektrotechniky 6 6
Elektronika 6 6
Elektrická měření 6 6
Číslicová technika 4 4
informační a síťové
technologie
2 2
Odborný výcvik 8 8
Celkem hodin/týden 32 32


——————————————————————————————————————————————————–

¹ Kombinované vzdělávání je složeno z  denní formy vzdělání (odborný výcvik) a distanční formy (odborné předměty). Vzhledem k povaze výuky odborného výcviku je nutné, aby vzdělávání probíhalo v denní formě v dílnách školy (OV lze provádět i na pracovištích smluvních partnerů školy). Distanční forma vzdělávání odborných předmětů – multimediální forma řízeného studia, učivo je prezentováno v programu Moodle s možností osobních konzultací s vyučujícími. Praktická měření budou prováděna v elektrotechnických laboratořích školy.

² Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.